Mikä on ohjelmistokehityksen hinta?

20.5.2022 14:51

Ohjelmistokehitys on aivan h*lvetin kallista – vai onko? Kyllä on, jos ohjelmistokehitysprojektia lähdetään toteuttamaan “takki auki” ilman kunnollista määrittelyä, suunnittelua ja ohjelmistoon toteutettavien osasten ja toiminnallisuuksien sekä vaatimusten priorisointia. Tällöin ohjelmisto on todennäköisesti kulu eikä investointi. Se, onko ohjelmistokehityksen hinta kallista vai ei määrittyy siis jo projektin lähtötilanteessa. Ohjelmisto voi olla kannattava investointi vain silloin, kun se tekee sen, mitä sen on tarkoituskin tehdä.

Yleensä ohjelmistokehityshankkeeseen on varattu tietty budjetti tai ainakin budjettihaarukka. Ilman riittävää suunnittelua budjetti voi kulua epäolennaisiin asioihin. Tämän vuoksi ohjelmistokehitysprojektin huolellinen määrittely, suunnittelu ja vaatimusten priorisointi ovat tärkeitä, jotta hankkeelle varattu budjetti voidaan käyttää ohjelmistokehitystyöhön tehokkaasti siten, että sillä saadaan toteutettua tärkeimmät arvoa tuottavat toiminnallisuudet laadusta tinkimättä. Epäoleelliset ja ei niin tärkeät ominaisuudet voidaan tällöin siirtää vaikkapa jatkokehityksessä toteutettavaksi. Ennen kuin riviäkään koodia on kirjoitettu luodaan siis koko ohjelmistoprojektin kivijalka, eikä sen tärkeyttä voi korostaa tarpeeksi. Hyvän perustuksen päälle voidaan rakentaa myös tavoitteet täyttävä ohjelmisto, jonka hintakaan ei kirvele.

Ohjelmistokehityksen tuntihinta

Ohjelmistokehityksen tuntihinta vaihtelee näkemyksemme mukaan eri ohjelmistotaloissa 70–135€/h + alv. välillä. Yritykset jotka teettävät ohjelmistokehitystä alihankintana ulkomailla, pienet yritykset ja freelancer-koodarit, joilla on matala kulurakenne voivat tarjota ohjelmistokehitystä myös tämän tuntihinnan alle. Uusilla yrityksillä taas matalampi hinta voi selittyä paineella saada oikeanlaisia referenssejä toteutuksista, jotka edistävät uusien projektien myyntiä tulevaisuudessa. Jos ohjelmistokehityksen hinnat tuntuvat mielestäsi korkeilta, ne selittyvät mm. sillä, että kokeneiden ohjelmistokehittäjien palkat ovat nousseet viime vuosina suhteessa moneen muuhun alaan voimakkaasti – osaaminen ja asiantuntemus maksaa.

Hurjalla normaali ohjelmistokehityksen tuntihinta on 89 €/h + alv. Teemme kuitenkin aina asiakkaillemme yksilöllisen tarjouksen, jossa huomioimme mm. projektin koon, aikataulun, keston, tiimille asetetut vaatimukset, sekä soveltuvan projektimenetelmän (esim. ketterän ohjelmistokehityksen menetelmä). Tuntilaskutteinen malli ei siis ole ainut tapa, jota tarjoamme. Esimerkiksi WordPress-alustalle rakennetut verkkosivut tarjoamme usein kiinteällä hinnalla, sillä verkkosivuprojekteihin kuluva työaika on kohtalaisen helppo etukäteen arvioida. Kiinteä hinta soveltuukin parhaiten lyhyisiin ja suhteellisen yksinkertaisiin projekteihin.

Mistä ohjelmistoprojektin kokonaishinta muodostuu?

Ohjelmistoprojektin kokonaishinta muodostuu karkeasti jaoteltuna seuraavista osa-alueista:

 • Esiselvitystyöt ja vaatimusmäärittely
  • Kuten jo alussa todettiin, on riittävä esiselvitys ja vaatimusmäärittely koko ohjelmistoprojektin kivijalka ja se kuuluu osittain jo tarjousvaiheeseen. Ilman selkeää käsitystä siitä, mitä ohjelmistolla halutaan saavuttaa ja miten, ei pystytä myöskään antamaan projektille hintaa kuin apteekin hyllyltä. Ainakaan jos kyse on yhtään laajemmasta ohjelmistoprojektista. Esiselvitys- ja määrittelyvaiheen osuus koko projektin kustannuksista voi olla esimerkiksi 5–10% luokkaa.
 • Tekninen suunnittelu
  • Tekninen suunnittelu sisältää esimerkiksi teknologiavalinnat, arkkitehtuurin, tietomallien ja rajapintojen suunnittelun. Teknisen suunnittelun osuus ohjelmistokehitysprojektin kokonaishinnasta on usein noin 5–10 %.
 • Käyttäjäkokemussuunnittelu (UX) ja käyttöliittymäsuunnittelu (UI)
  • UX- ja UI-suunnittelu ovat minkä tahansa verkkosivun, mobiilisovelluksen tai muun ohjelmiston onnistumisen näkökulmasta ratkaisevia, sillä jokaisen verkkosivuston, -palvelun ja ohjelmiston tärkeimpiä ominaisuuksia on sen käytettävyys.
  • Käyttäjäkokemussuunnittelussa (UX) ja käyttöliittymäsuunnittelussa (UI) varmistetaan, että käyttöliittymän graafinen ilme on sekä visuaalisesti että teknisesti toimiva ja ohjelmisto täyttää sille asetetut tavoitteet. Näiden osuus ohjelmistokehitysprojektin kokonaishinnasta voi projektista riippuen olla esimerkiksi 10–20%.
 • Ohjelmistokehitys
  • Itse koodaamisen osuuteen ohjelmistoprojektin kokonaishinnasta vaikuttaa muun muassa projektin laajuus ja kompleksisuus. Lisäksi ohjelmistokehityksen hintaan ja koko projektin kustannuksiin vaikuttaa myös se, kuinka isolla ja kokeneella tiimillä projektia tehdään. Varsinaisen ohjelmistokehityksen osuus kokonaishinnasta voi olla esimerkiksi 45–70%.
 • Testaus ja laadunvarmistus
  • Onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin sisältyy monta oleellista vaihetta, joilla turvataan tavoitteet täyttävä lopputulos. Yksi näistä ohjelmistokehityksen vaiheista on ohjelmiston testaaminen, joka tulee aina toteuttaa projektin vaatimuksiin nähden riittävällä tasolla. Riittävällä testaamisella estetään mm. toimimattomien lopputuotteiden päätyminen loppukäyttäjien ihmeteltäväksi. Testaamisen osuus kokonaishinnasta voi olla esimerkiksi 10–15%, riippuen valituista testausmenetelmistä. Lue blogistamme myös testivetoisesta kehittämisestä.
 • Projektinhallinta
  • Projektinhallinta sisältää mm. projektin aikana tapahtuvaa viestintää ja projektiin kuuluvat palaverit. Projektinhallinta on yksi merkittävimmistä tekijöistä ohjelmistoprojektin onnistumisen kannalta ja vaikuttaa näin myös ohjelmistokehityksen hintaan, koska sillä varmistetaan projektin suunniteltu eteneminen sekä se, että kaikki osapuolet tietävät missä mennään. Sen osuus kustannuksista on noin 5–15 %.

Täytyy kuitenkin huomioida, että jokainen ohjelmistoprojekti on uniikki ja vaadittu työaika eri osa-alueisiin jakautuu aina eri tavalla. Edellä mainitut prosenttiosuudet ovat kokemuksemme osoittamia arvioita ja voivat vaihdella eri projekteissa huomattavastikin.

Lue myös: Onnistuneen ohjelmistoprojektin elementit

Ohjelmistokehityksen hinta ja hinnoittelumallit

Tässä kappaleessa kerromme lisää ohjelmistoprojekteissa käyttämistämme hinnoittelumalleista meillä Hurjalla sekä niiden plussista ja miinuksista. Ohjelmistoprojektin tyypistä riippuen toteutamme projekteja erilaisilla hinnoittelumalleilla, sillä sopiva hinnoittelumalli sujuvoittaa yhteistyötä ja mahdollistaa paremmin esimerkiksi mukautumisen projektin aikana tapahtuviin muutoksiin.

HinnoittelumalliKiinteä hintaTavoitehintamalliTuntilaskutteinen malli
Millaiseen projektiin soveltuu?Soveltuu pieniin, ajallisesti lyhyisiin ja suhteellisen yksinkertaisiin projekteihin joiden vaatimukset on helppo määritellä, teknologia tunnetaan hyvin ja tavoitteet ovat selkeät.

Sopii silloin, kun projektin työmääräksi arvioidaan alle 30 henkilötyöpäivää.
Soveltuu monimutkaisempiin ja vaativampiin projekteihin, jotka sisältävät myös enemmän epävarmuustekijöitä sekä ennalta määrittelemättömiä asioita.

Sopii silloin, kun projektin työmääräksi arvioidaan yli 30 henkilötyöpäivää.
Kun projektia ei ole määritelty etukäteen tarkasti ja halutaan mahdollistaa suunnitelmien tarkentuminen ja muutokset projektin aikana.

Kun tehdään jatkuvaa kehitystä sovellukselle ja sille on määritetty tietty kuukausittainen kehitysbudjetti.
ProjektimalliVesiputous (waterfall)Ketterä (agile) tai vesiputous (waterfall)Ketterä (agile)
PlussatSovittu ohjelmistokehityksen hinta ei muutu toteutuksen aikana, ellei erikseen sovita alkuperäisistä määrityksistä poikkeavista muutoksista ja niistä aiheutuvista lisäkustannuksista.

Budjetointi on helpompaa, koska hinta ei muutu.
Lisää joustavuutta ohjelmistoprojektiin.

Asetettu tavoitehinta pitää kustannukset kohtalaisen hyvin ennustettavina ja projektin muutostenhallinta on yksinkertaisempaa.
Toteutus mukautuu uusiin ja projektin aikana tarkentuviin vaatimuksiin.

Ohjelmistoon sisältyviä ominaisuuksia priorisoidaan projektin aikana ja varattu työaika käytetään tehokkaasti juuri oikeisiin asioihin.

Ei vaadi äärimmäisen tarkkaa määrittelyä ennen projektia, koska määrittelyjä tarkennetaan työn edetessä. Toteutustyö voidaan siis aloittaa nopeammin.
MiinuksetEi mahdollista lennosta muuttuvia vaatimuksia. Muutoshallinta on jäykkää, koska muutosten kustannuksista on sovittava aina erikseen.

Kiinteän kustannuksen laskeminen vaatii tarkkaa määrittelyä etupainotteisesti. Palveluntarjoaja voi myös laskea hintaan mukaan riskikertoimen mahdollisten ennalta tunnistamattomien muutosten varalta.

Ei välttämättä edullisin vaihtoehto asiakkaalle.
Vaatii riittävän tarkan vaatimusmäärittelyn ennen toteutuksen aloittamista.
Tavoitehinta voi ylittyä jos vaatimusmäärittelyä ei ole tehty hyvin tai projektissa tapahtuu ennakoimattomia muutoksia.

Palveluntarjoaja voi asettaa liian suuren hinta-arvion sen ylittymisen pelossa.
Lopullista hintaa ei voida lukita etukäteen, koska toteutuksen laajuus ja vaatimukset tarkentuvat projektin aikana.

Tarkka budjetointi on vaikeampaa, koska lopullista hintaa ei ole tiedossa.

Projektin eteneminen vaatii tarkempaa seurantaa ja tiivistä yhteydenpitoa, jotta tehty työ kohdistuu kokonaisuuden kannalta olennaisiin asioihin.

Ohjelmistokehitysprojektien suuntaa-antavia esimerkkihintoja

Alla suuntaa-antavia esimerkkihintoja erilaisille ohjelmistoprojekteille ohjelmistokehityksen hinnan hahmottamiseen.

Kevyehkö WordPress-verkkosivusto

 • Sivurakenteen ja sisältöhierarkian suunnittelu
 • Ulkoasun visuaalinen suunnittelu asiakkaan toiveiden ja brändin mukaan
 • Responsiiviset sivupohjat
 • Laajuus 5-10 sisältösivua ja sisällönsyöttö niille
 • Toiminnallisuuksina esimerkiksi yhteydenottolomake, artikkelitoiminnallisuus ja somefeedien upotus
 • Perustason hakukoneoptimointi
 • Ohjeistaminen/koulutus sivuston hallintaan

Hinta alkaen 3 000 € + alv.

Integraation toteuttaminen kahden järjestelmän välille

 • Yksi- tai kaksisuuntainen integraatio kahden järjestelmän välille, joiden rajapinnoista on saatavilla dokumentaatio
 • Määritykset siitä mitä siirretään, minne siirretään (lähde- ja kohdejärjestelmä) ja miten (CSV, XML, API, jne.)
 • Voidaan hyödyntää esimerkiksi jotain datavarastoa tai integraatiopalveluita

Hinta alkaen 3 000 € + alv.

Räätälöity web-sovellus

 • Suhteellisen yksinkertainen asiakaskohtaisesti toteutettu web-sovellus
 • Asiakkaan brändin mukaan suunniteltu ulkoasu ja responsiivinen käyttöliittymä
 • Julkisessa käyttöliittymässä muutamia eri toiminnallisuuksia
 • Kirjautumisen takana oleva hallintakäyttöliittymä, jossa pari eri käyttäjätasoa ja näillä muutama eri toiminnallisuus

Hinta alkaen 20 000 € + alv.

Laaja asiakaskohtaisesti toteutettu sovellus

 • Asiakaskohtaisesti toteutettu laajempi web-sovellus
 • Asiakkaan brändin mukaan suunniteltu ulkoasu ja responsiivinen käyttöliittymä
 • Monipuolinen hallintakäyttöliittymä jossa laajat hallintaominaisuudet
 • Kymmeniä toiminnallisuuksia sekä julkisessa että hallintakäyttöliittymässä
 • Useita eri käyttäjätasoja
 • Integraatioita ulkopuolisiin järjestelmiin

Hinta alkaen 60 000 € + alv.

Edellä mainitut ohjelmistokehityksen hinnat ovat vain suuntaa-antavia esimerkkejä erityyppisten projektien kokoluokista. Teemme aina yksilöllisen tarjouksen asiakkaan tarpeet ja tavoitteet sekä projektin luonteen, laajuuden ja vaatimukset huomioiden.

Hurja fakta: Tiesithän, että pk-yrityksille innovaatioseteli on loistava rahoitusväline uusien palveluiden ja ideoiden kehittämiseen? Selvitetään yhdessä, voiko sinun yrityksesi hyödyntää innovaatioseteliä kehitysidean konkretisointiin esimerkiksi palvelumuotoilun tai Design Sprintin avulla!

Ohjelmistokehityksen hintaa arvioitaessa tulee huomioida myös ylläpito ja jatkokehitys

Yksikään ohjelmisto ei ole koskaan niin sanotusti valmis, vaan ohjelmistot vaativat myös teknistä ylläpitoa, päivityksiä sekä jatkokehitystä, sillä ohjelmistojen tekniset ja toiminnalliset vaatimukset muuttuvat maailman jatkuvan kehityksen mukana. Ohjelmistoprojektin hintalappua miettiessä kannattaa ottaa huomioon sen koko elinkaari, siis mukaan lukien myös ylläpito ja jatkokehitys. Ohjelmiston ylläpito voi koostua muun muassa hosting-palvelusta, tarpeen mukaan skaalautuvista kapasitettipalveluista ja mahdollisesta huolenpitopalvelusta, jotka kaikki ovat yleensä jatkuvalaskutteisia palveluita. Lisäksi ylläpitopalveluun voidaan sisällyttää myös vaikkapa sovittu tuntimäärä jatkokehitystä joka kuukausi.

Budjetoinnin vinkkelistä nyrkkisääntönä voidaan ajatella yllämainittujen yhteissummaksi tulevan vuosittain noin 10-20% ohjelmistokehityksen hinnasta. Eli jos ohjelmistokehitys on maksanut 100t € niin ylläpitovaiheen vuosikustannus voi asettua esimerkiksi 10-20t € välille. Ohjelmistokehityksen budjetointia suunnitellessa ei kannata unohtaa myöskään markkinointia, joka on yleensä hyvin olennainen osa kokonaiskustannuksia. Riittävä rahallinen panostus markkinointitoimenpiteisiin on yleensä välttämätöntä, kun esimerkiksi uusi sovellus tai verkkopalvelu halutaan saada uusien käyttäjien tietoisuuteen.

Hurjalla olemme apunasi myös jatkossa. Toteutetun verkkopalvelun tai ohjelmistoprojektin jälkeen tarjoamme sinulle luotettavat ja vaaditun palvelutason mukaiset ylläpitopalvelut. Haluamme Hurjalla toimia pitkäaikaisena kumppaninasi, ja räätälöimme juuri sinun tarpeisiisi sopivat ylläpitoratkaisut.

Tavoitteena tyytyväiset asiakkaat

Nyt tiedät, mihin ohjelmistokehityksen hinta asettuu erilaisissa projekteissa ja millaisia hinnoittelumalleja me Hurjalla käytämme. Ohjelmistokehitys lähtee meillä aina asiakkaidemme tarpeista ja kehitämme laajatkin ohjelmistot ketterästi, sinua kuunnellen. Meillä on tavoitteena tyytyväiset asiakkaat ja koodi josta voimme olla ylpeitä.

Kun siis tarvitset asiantuntevaa ohjelmistokehityspalvelua, ota yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö