UX- ja UI-suunnittelu – mitä ne ovat ja mikä rooli niillä on verkkosivu- ja ohjelmistoprojektissa?

Julkaistu 8.9.2021 | Päivitetty 24.4.2023

Mietitkö mitä UX ja UI ovat ja mitä roolia ne näyttelevät verkkosivu- tai ohjelmistokehitysprojektissa? Tässä blogitekstissä kerromme hieman tarkemmin näistä verkkosivu- ja ohjelmistoprojektiin kuuluvista osa-alueista ja miksi näihin on tärkeää kiinnittää huomiota.

Verkkosivu-uudistus tai räätälöity ohjelmisto on aina investointi, jonka tavoitteena on edistää yrityksesi tavoitteisiin pääsemistä. Onnistunut ohjelmistokehitysprojekti koostuu monesta osa-alueesta, joihin kaikkiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta investointisi tuottaisi myös tulosta.

UX ja UI – erot ja yhtäläisyydet

UX-suunnittelu (user experience design) tarkoittaa käyttäjäkokemuksen suunnittelua ja UI-suunnittelu (user interface design) käyttöliittymäsuunnittelua. UX- ja UI-suunnittelu lomittuvat toisiinsa ja sisältävät monia yhtäläisyyksiä. Molemmat ovat myös minkä tahansa verkkosivun, mobiilisovelluksen tai muun ohjelmiston onnistumisen näkökulmasta ratkaisevia.

UX- ja UI-suunnittelu lomittuvat toisiinsa ja kulkevat verkkosivun tai ohjelmiston näkökulmasta käsi kädessä. Käytännössä työtä tehdään yhtä aikaa sekä käyttäjäkokemuksen muotoilun, että käyttöliittymäsuunnittelun puolella. Kokemus käyttöliittymästä vaikuttaa olennaisesti käyttökokemukseen, joten UI-suunnittelun voidaan ajatella kuuluvan UX-suunnittelun alle, ja ne yhdessä vaikuttavat kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen.

Yhtäläisyyksistä ja yhteisestä tavoitteesta huolimatta ne näyttelevät kuitenkin hyvin erilaista roolia verkkosivu- ja ohjelmistokehitysprojektissa. Avaamme alla lisää näitä projektin suunnitteluvaiheeseen kuuluvia käsitteitä.

Käyttäjäkokemussuunnittelu (UX-suunnittelu)

Käyttäjäkokemuksella viitataan käyttäjän kokemukseen verkkosivuston, mobiilisovelluksen tai minkä tahansa ohjelmiston käytössä. UX-suunnittelussa asiakkaan matka palvelussa määritellään yksityiskohtaisesti ja samalla otetaan huomioon mm. ihmiselle tyypilliset psykologiset toimintatavat ja yrityksen palvelulle asettamat tavoitteet. Käyttökokemuksen suunnittelua (UX) voidaan toteuttaa sekä digitaaliselle että fyysiselle tuotteelle. Käyttökokemus kun syntyy yhtä lailla digitaalisten palveluiden kuin fyysistenkin tuotteiden käytössä. Käyttäjäkokemussuunnittelussa pyritään vaikuttamaan juuri näihin elementteihin, jotka muovaavat käyttökokemuksen.

Käytettävyys on yksi verkkosivuston ja ohjelmiston tärkeimmistä ominaisuuksista, ja myös käyttäjäkokemuksen kivijalka. Käytännössä käytettävyys tarkoittaa sitä, että verkkosivustoa tai muuta ohjelmistoa käyttämällä saavutetaan haluttu tavoite. Tavoitteen saavuttamiseen keskittymällä kyseisen palvelun toiminnallisuudesta saadaan läpinäkyvä ja ennustettava, jolloin palvelua voi käyttää intuitiivisesti. Käyttäjän on esimerkiksi voitava navigoida ja asioida sivustolla tai mobiilisovelluksessa helposti, jotta hän löytää sen, mitä on on tullut hakemaan.

Käyttäjäkokemussuunnittelu vaatii tarkkaa tietoa tavoitteista ja käyttäjistä. UX-suunnitteluun liittyvissä taustatutkimuksissa käytetäänkin apuna yleisesti palvelumuotoilua käyttötapausten ja toiminnallisuuksien määrittelyyn sekä eritasoisia prototyyppejä ominaisuuksien ja visuaalisen ilmeen testaamiseen.

Lue myös: Miten UX vaikuttaa verkkopalvelun tuottavuuteen?

Wireframe eli rautalankamalli visualisoituna.
Kuva: Rautalankamalli (wireframe) on tyypillinen UX-suunnittelun varhaisessa vaiheessa käytetty menetelmä. Rautalankamallin avulla määritellään verkkosivun tai sovelluksen informaatioarkkitehtuuri yksinkertaisena viivapiirroksena. Lopputuotteen käytettävyys ja onnistuminen riippuu usein siitä kuinka hyvin rautalankamalli on tehty.

UX-suunnitteluun kuuluvat osa-alueet

 • Rautalankamallit ja prototyypit (wireframes & prototypes)
 • Käyttäjätutkimus (user research)
 • Skenaariot (scenarios)
 • interaktiivisuus (interaction design)
 • Kohderyhmä

Käyttöliittymäsuunnittelu (UI-suunnittelu)

Käyttöliittymäsuunnittelu, eli UI-suunnittelu viittaa nimensä mukaisesti käyttöliittymään eli siihen mitä käyttäjä näkee näytöllä. Käyttöliittymäsuunnittelu koskee siis ainoastaan digitaalisia tuotteita ja kokemuksia, toisin kuin taas käyttökokemuksen suunnittelua (UX design) voidaan toteuttaa millaiselle tuotteelle, palvelulle tai kokemukselle tahansa.

Käyttöliittymäsuunnittelussa vaikutetaan visuaalisin keinoin siihen, miten käyttäjä on vuorovaikutuksessa ohjelmiston tai verkkosivuston kanssa. UI-suunnittelu on siis se vaihe, jossa palvelun visuaalinen ilme muotoillaan yrityksesi brändin mukaiseksi sekä vaikutetaan siihen kuinka helppoa on informaation löytäminen ja muun muassa kuinka saavutettavissa se on. Saavutettavutettavuuteen vaikuttaa esimerkiksi tekstin ja taustan värien kontrastisuhde, joka kuuluu UI-suunnittelijan tontille.

UX- ja UI-suunnittelu lomittuvat kuitenkin aina käytännössä toisiinsa ja kulkevat verkkosivuston tai ohjelmiston näkökulmasta käsi kädessä. Esimerkiksi voidaan nostaa käyttäjää ohjaavat animaatiot: vuorovaikutussuunnittelu on osa käyttökokemuksen suunnittelua, mutta animaatio on yhtälailla visuaalinen keino, jolla tuotteen tai palvelun käyttämisestä pyritään tekemään mahdollisimman helppoa käyttäjille käyttöliittymäsuunnittelun puolella.

Käyttöliittymäsuunnittelussa lopullisena tavoiteena on, että käyttöliittymää on mahdollisimman yksinkertaista käyttää ja se palvelee näin myös lopullisia liiketoiminnallisia tavoitteita. Mobiiliapplikaatio, verkkopohjainen sovellus, ohjelmisto tai verkkosivu – visuaalinen ilme on osa näiden kaikkien käyttökokemusta ja vaikuttaa myös brändiin kohdistuvaan mielikuvaan.

Lue myös: Käyttöliittymäsuunnittelu vaatii teknistä ja visuaalista osaamista.

Mock up visualisointi.
Kuva: Mockup-malli on tyypillinen UI-suunnittelun aikana luotu malli lopullisesta tuotteesta ilman toiminnallisuuksia. Mockup-ulkoasusuunnitelman avulla voidaan testataan erilaisia näkymiä, ohjelmiston värimaailmaa, fontteja, kuvia ja muita yksityiskohtia.

UI-suunnitteluun kuuluvat osa-alueet

 • Visuaalinen suunnittelu
 • Värit
 • Mockupit ja layoutit
 • Typografia
 • Brändi

Rautalankamallit tai mockupit eivät aina riitä havainnollistamaan koko toteutusta tai etenkään käytettävyyttä ja käyttäjäpolkuja. Silloin UX- ja UI-suunnittelussa voidaan käyttää apuna lisäksi vuorovaikutteista mockup-mallia tai prototyyppiä. Lue lisää: Figma-prototyyppauksen edut ohjelmistoprojektissa.

Ux-ja-ui-suunnittelu ikonit visualisoituina.

Yhteenveto UX- ja UI-suunnittelun eroista ja yhtäläisyyksistä

 • UX-suunnittelussa keskitytään käyttäjien ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.
 • Käyttöliittymäsuunnittelussa, eli UI-suunnittelussa taas on kyse visuaalisista keinoista, joilla pyritään luomaan mahdollisimman intuitiivinen, miellyttävä ja vuorovaikutuksellinen käyttöliittymä.
 • Ohjelmistokehitysprojektissa UX-suunnittelulla muotoillaan käyttäjän matka, joka viitoitetaan käyttöliittymäsuunnittelun (UI) avulla visuaalisilla ja vuorovaikutteisilla elementeillä.
 • Kokemus käyttöliittymästä vaikuttaa olennaisesti käyttökokemukseen, joten UI-suunnittelun voidaan ajatella kuuluvan UX-suunnittelun alle. Lisää aiheesta löydät esimerkiksi Adoben sivuilta.

Kokeile maksutonta verkkosivujen kuntotestiä!

Käytettävyydellä varmistetaan tavoitteiden täyttyminen

Jokaisen verkkosivuston, -palvelun ja ohjelmiston tärkeimpiä ominaisuuksia on käytettävyys, sillä vain hyvin toimivat palvelut sitouttavat käyttäjät suorittamaan halutut toiminnot. Hyvällä UX- ja UI-toteutuksella voidaan lisäksi päihittää kilpailijoita, sillä käyttäjät valitsevat sen yrityksen, jonka palveluiden parissa on miellyttävintä asioida. Käytettävyyden varmistaminen on siis keino, jolla pääset tavoitteisiisi ja investointisi tuottaa myös tulosta.

Kun tarvitset verkkosivuston tai muun ohjelmiston, joka on suunniteltu vastaamaan tavoitteisiisi niin toiminnallisuuksien kuin visuaalisen ilmeen osalta, ota yhteyttä!

Lataa ostajan opas

Jätä yhteydenottopyyntö