Kansainvälisen koulutusalustan UI/UX-suunnittelu saavutettavuus huomioiden

Otavian erityisosaamista on verkkopedagogiikka, ja suurin osa opetuksesta tapahtuu verkossa. Koulutustarjontaan kuuluvat Nettilukio, Nettiperuskoulu sekä maahanmuuttajakoulutukset. Lisäksi Otavian alla toimii Otavan Opisto, joka tarjoaa kansanopistokursseja mm. musiikin, tietotekniikan, pelien, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin parissa.

Tarve

Otavian tavoitteena on viedä suomalaista koulutusta ja oppimisalustaosaamista kansainvälisille markkinoille. Otavialla ja Suomessa yleensäkin on paljon osaamista ja kokemusta toimivasta verkko-opetuksesta digitaalisten oppimisalustojen avulla, jota ei vielä hyödynnetä täydellä potentiaalilla Suomen rajojen ulkopuolella. Opetuksen digitalisoinnin avulla voidaan tarjota koulutusmahdollisuuksia myös sinne, missä nuorilla on vaikeuksia muuten päästä koulutuksen piiriin.

Otavian alaisuudessa toimivalle Otavan Opistolle on kehitteillä tätä tavoitetta silmällä pitäen kansainvälinen koulutusalusta (World Wide Academy), jossa helppokäyttöisyys on erittäin suuressa roolissa tulevien käyttäjien tasoerojen vuoksi. Alustan tulee tästä syystä olla helppo, yksinkertainen ja intuitiivinen käyttää riippumatta oppilaan tai opettajan taustasta, sillä kaikilla tulevilla käyttäjillä ei ole kokemusta digitaalisista koulutusalustoista.

Projektin alkaessa Otavan Opiston oma kehittäjä oli jo tehnyt digitaalisesta koulutusalusta demon, jossa oli testattu erilaisia ominaisuuksia ja rakennetta. Demon käytettävyyden varmistamiseen kaivattiin Hurjalta apua käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemuksen suunnittelun (UX/UI-suunnittelu) tiimoilta. UI/UX-suunnittelun jälkeen Otavan Opiston tavoitteena on toteuttaa sisäisenä työnä MVP-malli alustasta, jonka pohjalta hankkeelle voidaan hakea rahoitusta, ja myöhemmin erillisen projektin puitteissa rakentaa lopullinen julkaistava tuote.

Ratkaisu ja toteutus

Hurjan ja Otavian yhteinen projekti käynnistettiin aloituspalaverilla, jossa selvitettiin nykytilanne, kartoitettiin tarkemmin toiveet ja odotukset sekä sovittiin yhteisistä käytännöistä sekä projektin etenemisestä (weekly-palaverit, Slack-viestintä, Trello jne.). Projektin työkielenä oli englanti. Digitaaliselle oppimisalustalle toteutettiin projektin aikana UI/UX-suunnittelu mobile-first -menetelmällä ja huomioitiin saavutettavuudessa AA-taso. Alustalle ei alussa ollut vielä olemassa graafista ilmettä, joten käyttöliittymän suunnittelussa käytettiin apuna Material Designia (Googlen open-source design system), siltä osin kun se oli järkevää ja ilmettä kustomoitiin joustavasti projektin edetessä.

Tämän jälkeen kehitettiin demon pohjalta käyttökokemuksen rakennetta ja logiikkaa, jota järkeistettiin ja yksinkertaistettiin. Rakennetta ja toiminnallisuuksia hahmoteltiin ensin rautalankasuunnitelmilla, joiden avulla demon monimutkaisia toiminnallisuuksia saatiin yksinkertaistettua helpommiksi kokonaisuuksiksi. Rautalankasuunnitelmien jälkeen keskityttiin käyttöliittymän ulkoasun suunnitteluun, eli luotiin käyttöliittymälle visuaalinen ilme. Ulkoasu suunniteltiin asiakkaan toiveiden mukaiseksi saavutettavuusvaatimukset huomioiden.

Koulutusalustan suunnittelussa oli tärkeää huomioida, ettei tulevilla käyttäjillä ole aiempaa kokemusta digitaalisten oppimisalustojen käytöstä. Lisäksi suurin osa käyttäjistä tulisi käyttämään alustaa puhelimella ja välillä jopa ilman internetyhteyttä. Näistä syistä valmiin alustan tuli olla hyvin intuitiivinen ja sen käytön onnistua myös ilman käyttöoppaita.

Hyödyt

Projekti on laaja kokonaisuus, joka toteutettiin Hurjan osalta alusta loppuun kahdessa kuukaudessa. Näkymiä suunniteltiin yhteensä noin 100 kpl, joista kaikki hyväksytettiin asiakkaalla. Projektin lopputuloksena Otavia sai saavutettavuuden AA-tason vaatimusten täyttävät UI/UX-suunnitelmat, joiden pohjalta he pystyivät kehittämään työn alla olevaa demoa suunnitelmallisesti, ja voivat myös myöhemmin toteuttaa digitaalisen oppimisalustan MVP:n kehitystyöt helpommin sisäisenä työnä.

Projektin vaiheistaminen viikoittaisten weekly-palaverien avulla asiakkaan kehittäjän ja Product Ownerin kanssa mahdollisti heillä sisäisen kehittämistyön etenemisen pienemmissä osissa. Palavereissa keskusteltiin mm. alustan toiminnallisuuksista, kuten logiikasta ja muista tarpeista sekä mietittiin yhdessä kehitysideoita. Asiakkaan kehittäjälle toimitettiin myös materiaalia koodausta varten viikoittain, jotta toteutustyö eteni jouhevasti. Projektin seurantaan käytettiin lisäksi Trello-projektinhallintatyökalua. Trellon jaetun projektinäkymän kautta asiakas pystyi seuraamaan reaaliajassa Hurjan suunnittelutyön silloisen statuksen. Ajatuksia ja kommentteja vaihdettiin myös yhteisellä Slack-kanavalla aina tarpeen mukaan.

Kansainväliselle koulutusalustalle saavutettavuus huomioiden toteutettu UI/UX-suunnittelu mahdollistaa Otavan Opiston World Wide Academy -alustan MVP-mallin sujuvamman kehittämisen rahoittajia varten. Lisäksi se tuo apuja myöhemmin julkaistavan tuotteen rakentamiseen alusta lähtien käyttäjälähtöisesti. Huolellisesti toteutetun suunnitteluvaiheen avulla saatiin tulevalle jatkoprojektille ja Otavialle loistavat mahdollisuudet päästä tavoitteeseensa suomalaisen koulutuksen ja oppimisalustaosaamisen viemisestä kansainvälisille markkinoille.

Jätä yhteydenottopyyntö

    Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.