Verkkosivuston saavutettavuusauditointi vei kohti yhdenvertaisempia koulutuspalveluita

Ava-akatemia on Helsingin Herttoniemessä sijaitseva rohkeasti tulevaisuuteen katsova valmennustalo ja ammatillinen oppilaitos. Ava-akatemian erityisosaamista ovat räätälöidyt valmennukset ja ammatilliset tutkinnot. Ava-akatemiassa opiskelee eri alojen osaajia, joita yhdistää halu kehittää liiketoimintaosaamista sekä johtamis-, esimies- ja myyntitaitoja. Ava-akatemia järjestää koulutuksia ja testejä myös yritysryhmille.

“Yhteistyö Hurjan kanssa sujui hyvin ja olimme myös tyytyväisiä heidän tekemiin muokkauksiin sivustollamme.”

Veera Markkanen, markkinointipäällikkö, Ava-akatemia

Tarve

Digipalvelulaki velvoittaa viranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia ja osaa järjestöistä tekemään verkkopalveluistaan ja muista sovelluksista saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Saavutettavat verkkopalvelut ovat kuitenkin kaikkien etu, joten vaatimukset kannattaa huomioida vaikka ei lain piiriin kuuluisikaan. Ava-akatemia tarjoaa erilaisia koulutuksia, joten saavutettavuus, ja sitä myötä yhdenvertaisuuden edistäminen heidän koulutuspalveluissaan on ensiarvoisen tärkeää.

Saavutettavuusauditoinnin tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin sivusto vastaa tällä WCAG 2.1 A- ja AA-tason kriteereihin. Auditoinnissa voidaan laajentaa saavutettavuustestausta koskemaa myös AAA-tason kriteerejä. Kansainvälisen World Wide Web -konsortion eli W3C:n kehittämillä WCAG-ohjeilla turvataan ennen kaikkea se, että palvelun tekniset ratkaisut ja toiminnallisuudet on toteutettu saavutettavuuden kannalta hyviä käytäntöjä noudattaen.

Ratkaisu

Ava-akatemian verkkopalvelu auditointiin Hurjan toimesta AA-tasoon nähden, mikä tarkoittaa, että auditoinnissa testattiin kaikki A- ja AA-tason kriteerit (yht. 50 kriteeriä). Saavutettavuustestaus aloitettiin valitsemalla sivustolta monipuolisesti erilaisia usein toistuvia sivupohjia testattavaksi, jotta testauksesta saatiin mahdollisimman kattava. Testauksessa kiinnitettiin erityistä huomiota sivuston sivuihin joilta löytyi videoita, äänitiedostoja tai lomakkeita, jotta kaikki olennainen saatiin varmasti auditoitua.

Kuva havainnollistaa, että Ava-akatemian verkkosivujen saavutettavuutta tutkittiin ruudunlukijalla.

Verkkosivustolle suoritettiin sekä automaatiotestaus että manuaalitestaus

Manuaalitestauksessa sivujen ja toimintojen saavutettavuutta testattiin mm. näppäimistöllä liikkuen, NVDA-ruudunlukijalla (suosittu apuväline näkörajoitteisille) sekä tarkistamalla kontrastit fonteista ja elementeistä. Suurin osa sivuston puutteista löytyikin näppäimistöllä liikkuen ja ruudunlukijaa käyttäen. Ilman ruudunlukijaa on hyvin vaikeaa arvioida, millainen sivuston käytettävyys ja käyttökokemus on näkörajoitteisille ihmisille.

Saavuttevuusauditointiraportissa jokaisesta puutteesta kerrottiin, mitä WCAG-kriteeriä se rikkoo ja miten. Virheistä lisättiin mahdollisuuksien mukaan myös havainnollistavat kuvakaappaukset, jotta ongelmakohdat oli helpompi ymmärtää ja korjausvaiheessa kehittäjät löytäisivät korjattavat kohdat vaivattomasti. Jokaiselle ilmenneelle saavutettavuuspuutteelle annettiin myös korjausehdotukset, jotka toteuttamalla vika saataisiin korjattua WCAG-kriteerien mukaiseksi.

Lopuksi testitulokset käytiin tiivistelmänä läpi yhdessä Ava-akatemian kanssa loppupalaverissa. Pyrimme tekemään saavutettavuusauditointiraportit aina helposti ymmärrettäväksi, jotta myös asiaan perehtymätön saa hyvän käsityksen sivuston saavutettavuuden tasosta ja korjaustarpeista. Lisäksi annamme ehdotukset siihen, miten saavutettavuusongelmat voidaan korjata noudattamaan AA-tason vaatimuksia.

Kuvankaappaus Ava-akatemian verkkosivuilta.

Hyödyt

Vaikka Ava-akatemian sivusto näytti päällepäin oikein toimivalta, auditoinnin avulla saavutettavuudesta löydettiin paljon pieniä virheitä. Sivustolta löytyi ongelmia esimerkiksi responsiivisuudessa sekä useita toimimattomia elementtejä.

 • Ava-akatemia sai saavutettavuusauditoinnista loppupalaverin jälkeen itselleen saavutettavuusauditointiraportin, joka sisälsi:
  • Tiedon milloin, miten ja millä työkaluilla testaus suoritettiin
  • Tiedot siitä, mitkä sivut ja toiminnot testauksessa käytiin läpi
  • Yhteenvedon tuloksista (hyväksytyt, hylätyt)
  • Kriteerikohtaiset arviot läpäisystä
  • Yksityiskohtaiset listaukset puutteista kuvakaappauksineen
  • Korjausehdotukset jokaiseen puutteeseen
  • Arviot haittojen vaikutuksesta käyttöön
  • Listauksen mahdollisista muista defekteistä, jotka eivät riko mitään tiettyä WCAG-koodia, mutta niiden korjaamista kannattaa harkita
 • Saavutettavuusselosteen verkkosivuille lisättäväksi:
  • Selosteessa esitetään sivuston saavutettavuustaso
 • Tiivistelmän saavutettavuusauditoinnin tuloksista diaesityksenä
  • Helposti ymmärrettävä tiivistelmä tuloksista

Löydettyjen puutteiden pohjalta verkkosivuston auditointia päädyttiin laajentamaan vielä tekniseen WordPress-auditointiin, sillä sivuston kehitystoimenpiteet haluttiin tehtävän Hurjan toimesta. Teknisen auditoinnin avulla Hurjan kehittäjä pystyi paikallistamaan ja tämän jälkeen myös korjaamaan sivustolla ilmenneet tekniset ongelmat. Korjaustoimenpiteiden jälkeen sivusto vastaa saavutettavuudessa AA-tason kriteerejä, mikä tarkoittaa tietysti myös yhdenvertaisempia koulutuspalveluita!

Hoidetaanko teidänkin saavutettavuusasiat kuntoon? Aloitetaan saavutettavuusauditoinnilla, jolla selvitämme palvelun saavutettavuuden nykytilan ja kuinka sitä voidaan kehittää. Hurjan ammattilaiset myös korjaavat halutessasi saavutettavuudessa ilmenneet puutteet. Ota yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö