Lakitutka-verkkopalvelun uuden käyttöliittymän UX/UI-suunnittelu saavutettavuus huomioiden

Lakitutka on Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kehittämä verkkopalvelu. Turun yliopisto on Suomen vanhin yliopisto, joka on perustettu vuonna 1920 ja se tarjoaa monipuolisen valikoiman koulutusohjelmia ja tutkimusmahdollisuuksia. Yliopisto on tunnettu vahvasta akateemisesta perinteestään ja korkeatasoisesta tutkimuksestaan useilla eri aloilla, kuten humanistisissa tieteissä, luonnontieteissä, yhteiskuntatieteissä ja lääketieteessä. Turun yliopistossa on 8 tiedekuntaa ja 4 erillistä laitosta. Opiskelijoita on yli 22 000 ja henkilökuntaa noin 3 400.

”Yhteistyö Hurjan kanssa oli vaivatonta ja suunnitteluprojekti saatiin sujuvasti maaliin. Erityisesti vaikutuksen teki se, kuinka hyvin suunnittelija pääsi jyvälle sekä Lakitutkan ideasta että toiveistamme uuden käyttöliittymän suhteen. Kommunikaatio suunnittelijan kanssa oli muutenkin helppoa, ja hän tuntui ymmärtävän projektin kuluessa esittämämme muutostoiveet helposti. Erityisesti Hurjan asiantuntija otti kantaa saavutettavuuteen, johon haluamme Lakitutkassa jatkossa panostaa. Arvostimme, että esitetyt suunnitteluratkaisut perusteltiin ymmärrettävästi meille, joten opimme itse projektin kuluessa uutta saavutettavan verkkopalvelun toteuttamisesta.

Projektista saatiin juuri sellaista lisäarvoa ja oman organisaation ulkopuolista erityisosaamista, jota sillä toivottiinkin saavutettavan.”

Marjaana Sjölund, projektitutkija, Turun yliopisto

Tavoitteena Lakitutka-palvelun kehittäminen kaikille saavutettavaksi

Turun yliopiston Lakitutka-palvelun tavoitteena on lisätä lainsäädännön läpinäkyvyyttä, edistää vaikuttamista lainsäädäntöprosesseihin ja tukea kansalaisyhteiskuntaa. Lakitutka oli alun perin suunniteltu vain tutkijoille ja oikeustieteen opiskelijoille, eli käyttäjille, joilla oli valmiiksi ymmärrys lainvalmisteluprosessista ja siihen kuuluvien asiakirjojen merkityksestä. Koska Lakitutkaa lähtötilanteessa ei oltu suunniteltu muita käyttäjäryhmiä ajatellen, vaati sen käyttö syvällisempää perehtymistä. Lisäksi Lakitutkassa oli monimutkaisempia toimintoja, joita kaikki käyttäjäryhmät eivät tarvinneet.

Tästä syystä palvelu haluttiin laajentaa kaksiosaiseksi LakitutkaKaikille-hankkeessa. Uuden käyttöliittymän suunnittelussa tuli keskittyä varmistamaan, että se on saavutettava kaikille, ja tarjoaa selkeän ja helppokäyttöisen väylän lainvalmistelun seurantaan. Aiempi Lakitutka ja sen toiminnallisuudet oli tavoitteena säilyttää sellaisenaan tutkijoille suunnattuna, pienillä päivityksillä. Päivitykset kohdistuivat käyttöliittymän selkeyttämiseen ja visuaalisen ilmeen parantamiseen, ottaen huomioon alkuperäisen käyttöliittymän monimutkaisuuden.

Lakitutkan rinnalle haluttiin uusi LakitutkaKaikille-osio, joka edustaa yksinkertaistettua ja saavutettavaa näkymää samaan tietoaineistoon. Tavoitteena oli siis luoda yksinkertaisempi näkymä, joka olisi avoin kaikille kansalaisille, matalalla kynnyksellä lähestyttävä ja helposti ymmärrettävä. Kaikissa näkymissä tuli myös noudattaa AA-saavutettavuustasoa.

Mockup Lakitutkan käyttöliittymästä tabletilla.

Ratkaisu ja toteutus

Projekti käynnistettiin yhteisellä aloituspalaverilla, jossa käytiin läpi hankkeen ja palvelun tarkemmat tiedot sekä asiakkaan toiveet, visiot ja tarpeet. Aloituspalaverissa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, mikä Lakitutkan käyttöliittymässä oli aiheuttanut haasteita. Aloituspalaverin jälkeen käynnistettiin UI/UX-suunnittelu, jossa keskityttiin uuden LakitutkaKaikille-näkymän kehittämiseen. Osaa asiakkaan toivomista toiminnallisuuksista ei voitu toteuttaa sellaisenaan saavutettavuusvaatimusten vuoksi. Kehitimme näihin asiakkaalle vaihtoehtoisia saavutettavia ratkaisuja, jotka säilyttivät asiakkaan alkuperäisen vision.

LakitutkaKaikille-näkymä suunniteltiin toiveiden mukaisesti helposti lähestyttäväksi ja värikkäämmäksi verrattuna tutkijoille suunnattuun näkymään. Suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota riittäviin kontrasteihin sekä tekstin että värien osalta. Hierarkia pidettiin selkeänä tunnistettavien otsikkotasojen avulla, ja varmistettiin, että kulkusuunta näppäimistöllä on käyttäjälle looginen. Saavutettavuuden varmistamiseksi pidettiin huolta myös siitä, että käyttöliittymä oli responsiivinen, ja suunnittelussa otettiin huomioon erilaiset näyttölaitteet käyttäen ”mobile first” -metodia.

Ehdotukset LakitutkaKaikille-näkymästä toimitettiin aina asiakkaalle ennakkoon tarkasteltavaksi sekä kommentoitavaksi ennen yhteistä katselmointia. Katselmoinnin aikana käytiin läpi suunnitellut käyttöliittymän ratkaisut, ja asiakkaalle tarjottiin tilaisuus esittää kysymyksiä sekä antaa palautetta. Koska digitaalinen saavutettavuus oli asiakkaalle vieraampi aihe, suurin osa kysymyksistä liittyi juurikin saavutettavuuteen ja siihen, miten se integroidaan palveluun. Kävimme yhdessä kohta kohdalta läpi, miksi tietyt ratkaisut oli valittu, mitä kaikkea saavutettavuuden huomioimiseen liittyviä seikkoja oli tietyssä ratkaisussa otettu huomioon, sekä perustelimme, miksi jokin toinen lähestymistapa ei olisi toiminut saavutettavuuden näkökulmasta.

Lakitutka-referenssin kuvituskuva, jossa ihmisiä toimitoympäristössä.

Katselmoinnin jälkeen LakitutkaKaikille-näkymään tehtiin vielä muutamat pienet muokkaukset yhteisten kehitysideoiden pohjalta. Sen jälkeen ryhdyttiin suunnittelemaan tutkijoille suunnattuja näkymiä, eli uudistamaan sen hetkistä palvelua. Tutkijoille suunnatun näkymän olennaisin toiminnallisuus oli erilaisten asiakirjojen tarkka hakutoiminto ja hyvät rajausmahdollisuudet. Tavoitteena oli tehdä tiedon hakemisesta ja löytämisestä vaivattomampaa. Tärkeintä oli varmistaa, että hakutoiminto oli looginen ja nopea käyttää. Toimintalogiikkaa ja asettelua muutettiin hieman uudessa ratkaisussa, jotta siitä saatiin toimivampi kokonaisuus saavutettavuuden kannalta. Toimivan haun ohella oli tärkeää esittää hakutulokset käyttäjille selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla, koska hakutuloksissa näkyy kerralla paljon tietoa. Tieto jäsenneltiin visuaalisesti selkeästi, mikä helpottaa suuren tietomäärän silmäilemistä ja mahdollistaa sen, että käyttäjät löytävät etsimänsä tiedon nopeasti.

Kun kaikki suunnitelmat oli saatu valmiiksi, ne käytiin yhdessä asiakkaan kanssa läpi katselmoinnissa. Asiakkaan hyväksynnän jälkeen valmisteltiin tarvittavat materiaalit asiakkaan kehittäjiä varten ja luovutettiin ne eteenpäin.

Hyödyt

Lopputuloksena Turun yliopisto sai Lakitutka-palvelun kehittämistä varten saavutettavat ja visuaalisesti toimivat käyttöliittymäsuunnitelmat, joiden avulla he pääsevät koodaamaan palvelua itsenäisesti. Uuden käyttöliittymän suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota saavutettavuuteen, mikä mahdollistaa palvelun avaamisen kaikille kansalaisille. Tulevaisuudessa LakitutkaKaikille tarjoaa avoimen, helppokäyttöisen ja matalan kynnyksen väylän lainvalmistelun seurantaan, joka tukee demokraattista osallistumista.

Päivitetty tutkijoille suunnattu Lakitutka säilytti olennaiset toiminnallisuudet, mutta siinä parannettiin merkittävästi käyttökokemusta ja visuaalista ilmettä. Tämä tehostaa tutkijoiden tiedonhakua ja analysointia, edistäen samalla tutkimuksen tehokkuutta ja tarkkuutta. Kun kaikki näkymät noudattavat AA-saavutettavuustasoa varmistetaan lisäksi, että palvelu on kaikkien käyttäjien saavutettavissa.

Kehitetyt näkymät tarjoavat erinomaisen kokonaisuuden, joka yhdistää käyttäjäystävällisyyden, saavutettavuuden ja tehokkuuden. Saavutettavuusvaatimusten huomioiminen ei ainoastaan avaa palvelua laajemmalle käyttäjäkunnalle, vaan se myös varmistaa, että myös lakitutkijat voivat hyödyntää palvelua tehokkaasti ja vaivattomasti. Näin ollen LakitutkaKaikille edustaa kokonaisvaltaista edistystä kohti avoimempaa, saavutettavampaa ja käyttäjäystävällisempää lainvalmistelun seurantapalvelua.

Jätä yhteydenottopyyntö