Pilvipohjainen MyAllas-palvelu mahdollistaa Allas Poolien jäsenille paremman digitaalisen asiakaskokemuksen

Allas Sea Pool on ensimmäinen Nordic Urban Oy:n veden läheisistä hyvinvointikeskuksista (Allas Pool well-being hubs). Uusia toimipisteitä on suunnitteilla useisiin kaupunkeihin, joille Allas Sea Pool toimii pilottihankkeena. Allas Sea Pool on urbaani merivesikylpylä ja tapahtumapaikka, joka on lunastanut paikkansa helsinkiläisten suosittuna merellisenä kylpemisen ja kaupunkikulttuurin keskuksena. Nordic Urbanilla on suunnitteilla uusia toimipisteitää useisiin kaupunkeihin, joihin on tarkoitus jalkauttaa Allas Sea Poolissa hiottu konsepti.

Konseptin mukaisesti Allas Poolit tarjoavat elämyksiä veden äärellä, lisäävät hyvinvointia ja mahdollistavat ikimuistoiset yhteiset hetket kylpemisen ja kulttuurin avulla. Samalla ne kehittävät kaupunkielämää, elävöittävät kaupungin keskustoja ja lisäävät niiden vetovoimaa. Helsingissä sijaitsevan Allas Sea Poolin laaja palveluvalikoima kattaa kylpylätoiminnan lisäksi, monipuoliset hyvinvointitunnit ja -kurssit, konsertit, ravintolapalvelut sekä yritystapahtumat.

“Projektin toteuttaminen Hurjan kanssa oli erittäin mielekästä. Koko projektin ajan oli luottavainen olo siinä onnistumiseen ja aikataulussa pysymiseen. Hurjan kanssa oli helppo käydä avointa keskustelua haastavimmistakin asioista. Heillä oli erinomaisesti saatavilla projektissamme tarvittavat asiantuntijat ja tuntui, että asiantuntijoiden resursointi projektiin oli todella onnistunut läpi projektin. Saimme Hurjalta nopeasti vastauksia ja näkemyksiä, ja heillä oli antaa useampia ratkaisuvaihtoehtoja. Yhteydenpito oli proaktiivista ja asiakkaan huomioivaa. Projekti pysyi myös hienosti aikataulussa.”

Johanna Takko, Head of Digital, Nordic Urban / Allas Sea Pool

Käytetyt teknologiat ja työkalut:

 • Angular
 • Typescript
 • Amazon Web Services (AWS)
 • Tailwind
 • REST
 • Adobe XD
 • Google Analytics, Google Tag Manager
Allas Sea Pool Members -palvelun mockup.

Tarve

Yhteistyöllä kohti tavoitteita

Nordic Urbanin tavoitteena on avata uusia toimipisteitä Suomessa ja muualla Euroopassa. MyAllas-projekti käynnistettiin, kun Allas Sea Poolissa tunnistettiin tarve kehittää asiakkaiden digitaalista asiakaskokemusta, sillä käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän asiakasportaali ei tukenut parhaalla tavalla erinomaisen digitaalisen asiakaskokemuksen syntymistä.

Helsingin Allas Sea Poolin ja tulevien toimipaikkojen käyttöön haluttiin tästä syystä luoda moderni pilvipohjainen MyAllas-jäsenpalvelu. Palvelun tavoitteena on sekä parempi asiakaskokemus että jäsenpalveluportaalin sisällön räätälöiminen toimipaikkakohtaisesti. Tämän mahdollistamiseksi palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa oli otettava huomioon skaalattavuus eri toimipaikkoihin. Palvelun tuli myös viestiä vahvasti yhtenäistä brändiä.

Pilvipohjaisen MyAllas-palvelun periaatteena on mahdollistaa jäsenille erinomainen asiakaskokemus jäsenyystasosta riippumatta. Uuden palvelun suunnittelussa on painotettu helppoutta ja vaivattomuutta erityisesti jäseneksi liittymisessä. Käyttökokemuksen sujuvuus varmistettiin myös palveluiden ostamisessa sekä tuntien ja kurssien varaamisessa. Palveluun on luotu eritason jäsenyyksiä, jotka sisältävät erilaisia maksuttomia ja maksullisia jäsenetuja. Etujen avulla innostetaan jäseniä muun muassa ylläpitämään hyvinvointiaan ja nauttimaan kulttuurista. MyAltaan palvelutarjontaa kehitetään ja laajennetaan yhdessä aktiivisesti.

Allas Sea Poolilla oli projektin alkutilanteessa käytössään digitaalinen alusta mm. jäsenyyksien ja kuukausilippujen hankintaan. Kuitenkin kerätyn datan perusteella oli käynyt ilmi, että asiakkaat kokivat aiemman kokonaisuuden hankalaksi ja ostoprosessin vaikeaksi.

Ostoprosessin vaikeus näkyi erityisesti monien käyttäjien aloittamina ostoprosesseina, joita ei viety loppuun asti ja asiakkaiden tuen tarve palvelun käytössä oli suuri, mikä näkyi asiakaspalveluun tulevina yhteydenottoina. Ostopolku koettiin monimutkaiseksi, sillä se edellytti navigointia useiden eri sivustojen ja verkkopalveluiden välillä. Uudessa MyAllas-palvelussa haluttiin yksinkertaistaa käyttökokemusta, jotta se olisi sujuvampi ja asiakkaiden olisi helpompaa hallita jäsenyyksiään yhdessä selkeässä digitaalisessa ympäristössä.

Projektissa sovittiin asiakkaan kanssa jo myyntivaiheessa yhteisesti seurattavat onnistumisen mittarit ja mittaustavat liittyen aikatauluun, dokumentaation laatuun ja oston konversioon.

Onnistumisen mittarit

 • Asetetussa aikataulussa pysyminen
 • Dokumentaation laatu
 • Oston konversio
Allas Sea Poolin Members-palvelun mockupit.

Ratkaisu ja toteutus

Projekti toteutettiin ketterän ohjelmistokehityksen menetelmien mukaisesti. Ohjelmistokehityksen menetelmänä ketteryyteen kuuluu, että projekti tehdään iteroiden yhdessä asiakkaan kanssa ja toteutus jaetaan pienempiin osiin eli sprintteihin. Kuhunkin sprinttiin sisältyi tavoitteiden asettaminen, toteutus ja katselmoinnit.

Projektin aloitus

Rakensimme Nordic Urbanin tarpeisiin pilvipohjaisen IT-infrastruktuurin Amazon Web Servicen (AWS). AWS:ää käyttämällä mahdollistetaan resurssien skaalautumisen tarpeen mukaan ja varmistetaan joustava IT-ympäristö. AWS:n avulla rakennettu infrastruktuuri tarjoaa paitsi nykyisten tarpeiden täyttämisen myös vankan pohjan tulevaisuuden kasvulle ja uusien järjestelmien kehittämiselle.

Varsinainen projekti käynnistettiin Design Sprintillä. Design Sprint on tehokas työpajamenetelmä, jota käytetään palvelumuotoilussa ja tuotekehityksessä. Työpajan avulla pystyttiin nopeasti kehittämään ja testaamaan eri käyttäjäpolkuja sekä luomaan näiden pohjalta toimivat konseptit ja prototyypit itse kehitysprojektin käynnistämiseen. Design Sprintin aikana laadittiin käyttöliittymästä vuokaavio, jonka avulla hahmoteltiin palvelun käyttäjäpolkuja. Tavoitteena oli määrittää, miten käyttäjä liikkuu palvelussa sekä millaisia näkymiä ja toimintoja tarvittiin. Yhdessä suunniteltujen käyttäjäpolkujen jälkeen, siirryttiin rakentamaan yksinkertaisia rautalankamalleja palvelusta sekä mobiili- että työpöytäversioista. Rautalankamallien avulla hahmoteltiin palvelun käyttökokemusta ja näkymien asettelua tehokkaasti.

Rautalankamallien hyväksymisen jälkeen kehitettiin yksityiskohtaisempia interaktiivisia versioita ja lisättiin käyttöliittymään asiakkaan brändi-ilme ja Allas Sea Poolin kuvapankin kuvia. Näin luotiin prototyyppi, joka antoi aitoa kuvaa lopputuotteesta ilman tarvetta koodaukseen. Prototyypin avulla voitiin helposti havainnoida lopputuotetta ja käydä keskustelua kehitystoiveista. Suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota käyttökokemukseen ja visuaalisuuteen varmistaaksemme, että palvelu olisi miellyttävä ja helppo käyttää. Prototyyppi mahdollisti joustavuuden muutosten ja uusien tarpeiden kokeilemisessa etukäteen, ennen varsinaisen koodauksen aloittamista. Lähestymistapa helpotti visualisoimaan ja tarkentamaan suunnitelmaa, kun ensin tehtiin tarvittavat muutokset prototyypin avulla.

Keskeisenä tavoitteena UI/UX-suunnittelussa oli käyttäjäpolkujen suoraviivaistaminen, jotta käyttäjät voisivat liikkua palvelussa helposti ja suorittaa toimenpiteensä loppuun. Samalla pyrittiin houkuttelemaan erityisesti uusia Member-tason jäseniä. Rekisteröitymisen ja jäsenyyden hankkimisen haluttiin olevan vaivatonta. Jokaisen palveluun rekisteröityneen käyttäjän tuli saada automaattisesti maksuton Friends-jäsenyys, mutta tarjolla tuli olla myös mahdollisuus ostaa Member-tason jäsenyyksiä, jotka tarjoavat laajempia etuja.

Katettu ravintolanpöytä Allas Sea Poolissa.
Allas Sea Pool ilmakuva kesällä, jossa näkyy myös meri.
Katettu ravintolanpöytä Allas Sea Poolissa.

Projekti eteni ketterän kehityksen mukaisesti sprintteinä

Hurjalla ketterä ohjelmistokehitys merkitsee tiivistä asiakasyhteistyötä, nopeaa muutoksiin reagointia ja riskien minimoimista, minkä vuoksi teimme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa koko projektin ajan. Ketterän mallin ansiosta asiakkaan ja tiimin välille saadaan syvempi yhteisymmärrys, ja uusia ideoita voidaan pallotella ketterästi koko tiimillä, näin projektissa tehdään samalla palvelumuotoilua ja otettiin uusia ideoita nopeasti mukaan MyAllas-palvelun kehitykseen. Tiiviin yhteistyön ansiosta Hurjan tiimi pystyi tarjoamaan asiakkaalle ratkaisuja, jotka perustuivat aidosti liiketoimintaymmärrykseen. Projektille asetettuun laatutavoitteeseen peilaten koodi katselmoitiin myös muiden kuin toteuttajan toimesta.

Projektin alkuvaiheessa yhtenä merkittävänä välitavoitteena oli Beta-vaiheen kehittäminen, joka kattoi olennaisimmat toiminnot, kuten käyttäjän sisäänkirjautumisen palveluun ja yhden tason jäsenyyden hankkimisen. Tavoitteena oli saavuttaa mahdollisimman selkeä käyttökokemus ja käyttöliittymä, joka heijasti asiakkaan brändiä. Erityisesti mobiiliversio oli suunnittelussa keskiössä, ja rekisteröitymisprosessin haluttiin olevan äärimmäisen helppo ja nopea myös mobiililaitteella. Tärkeitä projektin vaiheita olivat myös mm. integraatiot toiminnanohjausjärjestelmän ja uuden MyAllas-palvelun sekä ja uutiskirjetyökalun ja toiminnanohjausjärstelmän väille. Palveluun toteutettiin myös web-analytiikka-asennus konversiopisteineen sisältäen verkkokaupan ostopolun seurannan.

Projekti eteni ketterästi sprinteissä ja suunnittelua ja kehitystä tehtiin rinnakkain. Muutokset ideoitiin ja hyväksytettiin asiakkaalla prototyypin kautta, joka toi helpotusta muutosten hahmottamiseen ja testaamiseen. BETA-versio lanseerattiin aikataulun mukaisesti. Tämä sisälsi palvelun toimivan rungon, valmiin käyttöliittymän ja perustoiminnot, kuten MyAllas-tilin luomisen ja maksullisen jäsenyyden hankkimisen. BETA-vaiheen jälkeen palvelua laajennettiin siten, että käyttäjät pystyivät suoraan ilmoittautumaan tunneille ja hallitsemaan omaa jäsenyyttään, kuten tietojen päivittämistä.

Tiivis yhteistyö jatkuu edelleen MyAllas-palvelun julkaisun jälkeen sekä palvelun kehittämisen että asiakkaan muiden digiprojektien parissa. Hurja vastaa myös toteutetun palvelun ylläpidosta.

Hyödyt

Projektin myötä asiakas sai monipuolisen ja toimivan jäsenpalvelun, joka tarjoaa erinomaisen käyttäjäkokemuksen. Projektin alkuvaiheessa toteutetut vuokaaviot ja rautalankamallit varmistivat selkeän käyttökokemuksen suunnittelun, ja niiden avulla määriteltiin toimivat käyttäjäpolut ja muut tarvittavat toiminnot. Projektin iteratiivinen lähestymistapa, prototyyppien hyödyntäminen ja jatkuva kommunikointi asiakkaan kanssa mahdollistivat lopulta palvelun, joka vastaa asiakkaan visiota. 

Palvelu tarjoaa helppokäyttöisen jäsenportaalin, joka houkuttelee uusia jäseniä ja helpottaa nykyisten jäsenten sitouttamista. Entiseen verrattuna uusi palvelu sisältää yksinkertaistetun ostoprosessin, rekisteröitymisen ja jäsenyyden hallinnan. Lisäksi uusi palvelu helpottaa asiakaspalvelun kuormaa, sillä asiakkaat pystyvät käyttämään palvelua itsenäisesti. Lopputuloksena syntynyt jäsenpalvelu on siis käyttäjäystävällinen, monipuolinen ja linjassa asiakkaan liiketoiminnallisten tavoitteiden kanssa.

Uusi jäsenpalvelu tukee Nordic Urbanin tavoitteita uusien toimipisteiden avaamisessa eri puolille Suomea ja muuta Eurooppaa, sillä jäsenpalvelu on suunniteltu monistettavaksi eri paikkoihin. Tulevaisuudessa toteutettu jäsenpalvelu tukee liiketoiminnan kasvua ja asiakaskunnan laajentumista.

Me etsimme myös sinulle sopivan ratkaisun, kun tarvitset liiketoimintasi kehittämiseen digitaalisia ratkaisuja, ota siis rohkeasti yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö