Finspection App – Tehokas liiketoiminnan digitalisoinnin työkalu tekoälyn tukemana

Finspection on kotimainen vuonna 2022 perustettu tarkastuslaitos, jonka missiona on parantaa painelaiteturvallisuutta ja edistää suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Yrityksen visiona on olla alan halutuin kumppani painelaitteiden tarkastuksissa. Finspectionin liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti perustamisesta alkaen. Kasvaneeseen kysyntään vastaamaan Finspection on laajentanut tiimiään ja yrityksessä työskentelee jo useita asiantuntijoita.

Finspection tarjoaa painelaitevalmistajille, -käyttäjille ja kunnossapitoyrityksille seuraavia tarkastuspalveluita: painelaitteiden määräaikaistarkastukset sekä korjaus- ja muutostöiden tarkastus. Nestekaasulaitosten tarkastukset ja erilaiset koulutukset. Finspection suorittaa myös hitsaajien ja hitsausmenetelmien pätevöintejä asiakasyrityksille ja erilaisten laitteiden osien vaatimustenmukaisuuden arviointia painelaitedirektiivin mukaisessa valmistuksessa. ASME AIA- tarkastuspalvelut sekä monien muiden kansainvälisten paineastialainsäädäntöjen mukaiset tarkastukset ovat myös palveluvalikoimassa.

“Projekti on sujunut hyvin kokonaisuutta ajatellen. Meillä kellään ei ollut kokemusta softaprojektista aiemmin ja se on ollut hyvin opettavainen. Hiukan on projektin kesto venynyt ja budjetti ylittynyt, mutta osaltaan kokonaisuus on laajempi kuin aluksi suunnittelimme. Painelaitteiden tarkastusala on hyvin spesifinen ja monimuotoinen erilaisten standardien, direktiivien ja lainsäädännön näkökulmasta ja saimme tarkoituksiimme lopulta erittäin hyvin toimivan appin.

Kaikkien vaatimusten lisäksi meillä oli vahva visio minkälainen softa halutaan, joten tässä asetettiin rima korkealle tekemisen suhteen. Hurjan henkilöstö on kuunnellut meidän tarpeitamme koko projektin ajan ja asioita on pystytty muuttamaan lennosta. Projekti on monimuotoisuutensa puolesta vaatinut myös meiltä vahvan osallistumisen ja jatkuvan kommunikaation. Sujuva lähes päivittäinen kommunikaatio sekä parin viikon välein pidetyt sprintit suunnitteluineen ja katselmointeineen ovat pitäneet yhteistyötä yllä koko projektin ajan.”

Timo Ojanperä, CEO, Finspection Oy

Käytetyt teknologiat:

 • Laravel / Vue
 • PWA
 • Jira, GitLab
 • AWS (tuotantoympäristö)
 • Tekoäly hyödyntäminen
  • ChatGPT ja GitHub Copilot ohjelmoinnin tukena:
   • Tuotantoympäristön käyttöönotto
   • Koodin ongelmakohtien löytäminen, ratkaisun löytäminen
  • Tekstintunnistus (Google Document AI) tulossa jatkokehitykseen
Finspection mockup tabletilla.

Tavoitteena alan edelläkävijyys ja liiketoiminnan digitalisointi

Henrik Asplund ja Timo Ojanperä perustivat uuden kotimaisen tarkastuslaitoksen vuonna 2022, keskittyen erityisesti painelaitteiden tarkastuspalveluihin. Finspectionilla on selkeä tavoite toimia alan edelläkävijänä. Perustajien yli kymmenen vuoden kokemus alalta toi tiedon siitä, että oman sovelluksen kehittäminen oli välttämätöntä, jotta asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Markkinoilla ei ollut valmiita ja etenkään yrityksen tarpeisiin toimivia vaihtoehtoja, mikä teki oman sovelluksen kehittämisestä käytännössä välttämättömän päätöksen.

Finspectionin tavoitteena projektille olikin liiketoiminnan digitalisointi, siirtyminen perinteisestä paperimallista kohti tehokkaampaa ja ajanmukaisempaa tarkastusprosessia. Tähän tarkoitukseen luotiin digitaalinen järjestelmä, joka mahdollistaa nopean tiedonhaun ja päivittämisen sekä keskittää kaikki dokumentit yhteen paikkaan. Finspection App on Euroopan unionin osarahoittama. Rahoituksen hakuvaiheessa asiakas koki Hurjan toimittaman laadukkaan tarjousmateriaalin arvokkaaksi avuksi hakemusaineistoa laadittaessa.

Uuden järjestelmän tarkoituksena on tehostaa ja modernisoida työprosesseja, erityisesti laitteiden tarkastukseen ja pätevöintiin liittyviä toimintoja. Finspectionin tavoitteena on, että kaikki laitteisiin ja hitsaajiin liittyvät tiedot säilyvät helposti saatavilla yhdestä paikasta. Perinteisten paperisten asiakirjojen laatiminen ja säilyttäminen on työlästä ja altistaa virheille, mikä vaikuttaa työn tehokkuuteen ja laadunvalvontaan. Tämän tarpeen inspiroimana päätettiin kehittää täysin uusi Finspection App, jonka avulla voidaan käsitellä tietoa nopeammin ja helpottaa tulevia tarkastuksia ja pätevöintejä.

Finspectionilta Timo Ojanperä, Jukka Reiman ja Henrik Asplund kuvassa.
Vasemmalta luettuna Timo Ojanperä, Jukka Reiman ja Henrik Asplund.

Ratkaisu ja toteutus

Finspection Appia on kehitetty yhteistyössä Finspectionin ja Hurjan kanssa vuodesta 2022 alkaen vastaamaan tarpeeseen tehostaa ja modernisoida laitteiden tarkastukseen ja pätevöintiin liittyviä työprosesseja. Sovellus on suunniteltu helppokäyttöiseksi työkaluksi tehostamaan ja tukemaan tarkastuslaitoksen päivittäistä toimintaa ja raportointia niin toimistoympäristössä kuin työmaallakin.

Finspectionin asiakkaille tarjotaan Finspection Appissa oma käyttöliittymä, mikä tekee tarkastusten ja pätevöintien hallinnoinnista helppoa ja nopeaa. Käyttöliittymään on myös mahdollista lisätä useita käyttäjiä samalle asiakkaalle ja hitsaajien pätevöinti- ja painelaitteen vaatimuksenmukaisuuden arviointihakemukset voidaan kätevästi tehdä Finspection Appin avulla. Hitsaajien ja hitsausoperaattoreiden pätevyyksien hallinnointi sekä esimerkiksi jatkohakemukset suoritetaan myös sähköisesti asiakkaan oman käyttöliittymän kautta. Myös muistutusten asettaminen erääntymisistä on sovelluksessa mahdollista.

Ideasta konkretiaksi

Projekti eteni ketterän ohjelmistokehityksen periaatteiden mukaisesti. Ketterään menetelmään kuuluu projektin edistäminen iteroiden yhdessä asiakkaan kanssa, joten toteutus jaettiin pienempiin osiin eli sprintteihin. Jokaiseen sprinttiin sisältyi tavoitteiden asettaminen, toteutus, dailyt ja katselmoinnit. Hurjan kehittäjät olivat mukana projektissa jo myyntivaiheessa, kartoittaen asiakkaan tarpeita ja tutustuen alan keskeisiin näkökohtiin. Projekti käynnistettiin yleisesti palvelumuotoilussa ja tuotekehityksessä käytettävällä Design Sprint -työpajalla. Design Sprintin pohjalta laadittiin tarvittavat valmistelutyöt ja suunnitelmat järjestelmän rakenteesta, mikä loi vankan perustan Finspectionin liiketoimintaprosessien digitalisoinnille.

Finspection App on rakennettu Amazon Web Services (AWS) pilvipalveluympäristöön. Projektissa prototyyppi vahvisti käsityksen siitä, miten sovelluksen tulisi toimia, ennen varsinaisia koodimuutoksia. Prototyypin luomisessa hyödynnettiin Figmaa erityisesti frontendin ja ulkoasun suunnittelussa, ja tästä lähestymistavasta saatiin positiivista palautetta asiakkaalta. Varsinainen kehitystyö käynnistyi staging-ympäristön luomisella, johon sisällytettiin sovelluksen ensimmäinen osa-alue, määräaikaistarkastus. Staging-ympäristö toimii testialustana ennen kuin sovelluksen ominaisuudet siirtyvät varsinaiseen tuotantokäyttöön. Projektinhallinnassa käytettiin tehokkaiksi todettuja ratkaisuja, kuten päivittäisiä katselmointeja ja suunnitelmia sekä tehtävienhallintaa Jira-alustalla. Nämä käytännöt auttoivat projektin sujuvassa etenemisessä ja tarjosivat tehokkaita työkaluja koko tiimille.

Finspection App tabletin näytöllä ja mobiililaitteen näytöllä.

Tiiviin yhteistyön ansiosta Hurjan tiimi pystyi tarjoamaan asiakkaalle ratkaisuja, jotka perustuivat aidosti liiketoimintaymmärrykseen. Projektin loppuvaiheessa keskityttiin valmiiden ominaisuuksien viimeistelyyn ja uudenlaisen liiketoiminnan käynnistämiseen. Hurjan kehittämä sovelluksen versiointi osoittautui myös toimivaksi ja sai tunnustusta asiakkaalta.

Finspection Appin kehitys jatkuu projektin jälkeen uusilla ominaisuuksilla, joista keskeisin on tekoälyn integroiminen järjestelmään hyödyntäen Google Document AI -teknologiaa. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa tehokkaan tekstintunnistuksen fyysisissä lomakkeissa, helpottaen entisestään määräaikaistarkastusten tiedon digitalisointia ja tallentamista tietokantaan. Hurja vastaa myös toteutetun palvelun ylläpidosta.

Finspection App tehostaa merkittävästi tarkastus- ja sertifiointiprosesseja ja vahvistaa liiketoiminnan suorituskykyä

Finspection sai kilpailuetua tuovan ja liiketoimintaa tehostavan ratkaisun heidän tarpeisiinsa, jossa työ on liikkuvaa ja tapahtuu pääosin asiakkaiden luona. Finspection Appin käyttöönotto tehostaa merkittävästi tarkastus- ja sertifiointiprosesseja ja vahvistaa liiketoiminnan suorituskykyä. Sovellus tarjoaa nopeaa ja tehokasta raportointia, edistää liikkuvuutta ja joustavuutta sekä korostaa asiakaslähtöisyyttä. Finspection App lisää myös turvallisuutta kaksivaiheisella tunnistautumisella ja PDF-tiedostojen suojaamisella. Lisäksi se mahdollistaa tarkan ja virheettömän tiedonhallinnan, mikä vaikuttaa positiivisesti päätöksentekoon ja liiketoiminnan laatuun. Finspection App ei ole pelkkä työkalu nykyisten prosessien kehittämiseen, vaan se vahvistaa Finspectionin valmiuksia tulevaisuuden haasteisiin.

Sovelluksen reaaliaikaisen raportoinnin avulla Finspection varmistaa tiedonkulun tarkastusten yhteydessä. Tämä mahdollistaa todistuksen toimittamisen asiakkaalle heti hyväksytyn tarkastuksen jälkeen. Finspection Appin nopea raportointi mahdollistaa sen, että Finspection täyttää palvelulupauksensa hitsaajien ja hitsausoperaattoreiden pätevöinnissä seuraavasti: pätevyystodistukset toimitetaan asiakkaalle seuraavana työpäivänä testaustulosten saavuttua, eikä asiakkaalta veloiteta pätevyystodistusmaksua, mikäli palvelulupaus ei täyty.

Finspection App työmaalla käytössä.
Finspection App työmaalla käytössä.
Finspection App käytössä työmallaalla.

Reaaliaikainen tiedonsiirto ja asiakkaalle välittömästi annettavat todistukset ja pätevyydet vähentävät merkittävästi odotusaikoja ja mahdollistavat ripeämmät päätökset, raportit ja dokumentoinnin. Sovelluksen työpöytä- ja mobiiliversiot tukevat liikkuvaa työtä, antaen tarkastushenkilöstölle mahdollisuuden tehdä raportointia missä tahansa. Tämä lisää joustavuutta ja parantaa tarkastusten suorituskykyä kenttäolosuhteissa, joka puolestaan tukee laajempaa liiketoiminnan digitalisointia, kun tarkastusprosessit siirtyvät perinteisestä paperisesta tavasta kohti sähköisiä ratkaisuja.

Sovelluksen avulla Finspection voi lisäksi tarjota omille asiakkailleen oman käyttöliittymän, jossa he voivat hallinnoida tarkastuksia ja pätevöintejä vaivattomasti. Tämä lisää asiakkaan osallistumista ja mahdollistaa entistä paremman yhteistyön. Sovellus tarjoaa mahdollisuuden asettaa muistutuksia pätevyyksien erääntymisistä ja jatkoista, mikä auttaa asiakasta pysymään ajan tasalla ja varmistamaan, että kaikki pätevyydet ovat voimassa. Kaikki todistukset pystytään luomaan sovelluksella ja ne toimitetaan asiakkaalle omaan käyttöliittymään tai sähköpostiin. Todistukset ovat sähköisesti allekirjoitettuja ja niiden oikeellisuus pystytään myös  todentamaan QR-koodien avulla. Näin Finspection Appin avulla varmistetaan tarkkojen ja virheettömien raporttien laatiminen. Digitaalinen tiedonhallinta vähentää inhimillisiä virheitä ja lisää raporttien luotettavuutta.

“Erityisesti hitsauksen pätevöinneissä Finspection App on todella nopea ja mahtava työkalu. Hitsausstandardien sisältämät pätevyysalueet on sisällytetty appiin ja todistusten ja pätevöintien luominen on oleellisten muuttujien perusteella todella helppoa, nopeaa ja luotettavaa. Voidaan olla varmoja todistusten pätevyysalueen oikeellisuudesta.“

Timo Ojanperä, CEO, Finspection Oy

Yhdessä nämä hyödyt muodostavat vahvan pohjan asiakkaamme päivittäisten työtehtävien parantamiseen ja liiketoiminnan kilpailukyvyn kasvattamiseen.

Me etsimme myös sinulle sopivan ratkaisun, kun tarvitset liiketoimintasi kehittämiseen digitaalisia ratkaisuja, ota siis rohkeasti yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö