AR-sovellus Metsähallitukselle saimaannorpan suojelutyön tueksi

Yhteinen saimaannorppamme -LIFE on Metsähallituksen vetämä hanke saimaannorppien suojeluun, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Hankkeessa muun muassa testataan saimaannorpille ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi erilaisia keinopesiä ja kehitetään uusia kannanseurantamenetelmiä. Lisäksi hankkeessa parannetaan tietoisuutta saimaannorpan suojelusta ja pyritään lisäämään suojelutoimien hyväksyntää.

“Projekti eteni todella sujuvasti alusta loppuun. Hurjan luova ja ammattitaitoinen tiimi mahdollisti ideoidemme toteutuksen hienolla tavalla.”

Jari Ilmonen, projektipäällikkö, Metsähallitus

”AR-projektin käynnistyessä olimme uuden äärellä, sillä Metsähallituksessa ei ole aiemmin toteutettu vastaavaa. Yhteistyö Hurjan kanssa oli onnistunutta ja joustavaa, ja opimme itsekin paljon uutta. Lopputulos onnistui hankesuunnitelman mukaisesti, juuri toivomallamme tavalla.”

Ilona Karjalainen, asiakasviestinnän suunnittelija, Metsähallitus

Tarve

Metsähallituksen LIFE-hankkeessa yhtenä tavoitteena on lisätä saimaannorpan suojelutietouden jakelua Saimaan alueella matkailualan yritysten kautta. Projektissa toiveena oli AR-elementtien hankinta norppainfopisteisiin, jotka sijaitsevat seitsemässä eri yrityksessä alueella. Lisätyn todellisuuden ja AR-sovelluksen avulla haluttiin tarjota matkailijoille helppo tapa oppia lisää saimaannorpasta ja sen suojelusta, mikä auttaa lisäämään ihmisten tietoisuutta tästä uhanalaisesta lajista.

Metsähallituksen toiveena oli web AR -pohjainen 3D-tasokartta, jonka käyttö ei vaadi erillisen sovelluksen lataamista, vaan on helposti käytettävissä matkailijan omalla älypuhelimella. AR-teknologian avulla haluttiin tarjota interaktiivinen ja visuaalinen tapa oppia, sillä se on vaikuttavampaa kuin perinteiset tekstipohjaiset tiedotteet tai infotaulut. Lopulta tämä auttaa lisäämään saimaannorpan suojelutoimien hyväksyntää ja johtaa parempaan suojeluun sen elinympäristössä.

Ratkaisu ja toteutus

Projektissa kehitettiin web AR -pohjainen 3D-tasokartta, joka tarjoaa matkailijoille helpon tavan tutustua saimaannorppaan ja sen elinympäristöön. Lopputuloksena matkailualan yritysten toimitiloihin toimitettiin A2-kokoinen fyysinen herätekuva, josta luetaan ensin QR-koodi, joka avaa norpanvesilla.fi-sivuston. Sivustolta herätekuva skannataan puhelimen kameralla, jonka jälkeen käyttäjä pääsee tutustumaan interaktiivisesti saimaannorpan elinympäristöön ja sen suojeluun liittyviin asioihin.

Projektin alkuvaiheessa tarkemmaksi lähestymiskulmaksi valittiin saimaannorpan ja ihmisten yhteiselo Saimaalla, tarjoamalla sovelluksen käyttäjille tietoa saimaannorpan elämästä sekä kuinka ihmisten tulisi ottaa huomioon saimaannorpan tarpeet eri vuodenaikoina. Ratkaisu toteutettiin vuosikellona, joka on jaettu vuodenaikojen mukaisesti. Jokainen osio sisältää erilaisia vuodenaikaan sopivia 3D-malleja (esim. ihmisiä, vene, mökki, teltta) sekä muuta havainnollistavaa sisältöä, kuten tekstiä, äänitiedostoja, kuvia ja videoita.

Sovellus on suunniteltu mobiilikäyttöön ja käytettäväksi herätekuvalla, mutta voit testata sovellusta norpanvesillä-sivustolla myös ilman herätekuvaa klikkaamalla 3D-painiketta oikeassa alareunassa. Testaaminen vaatii laitteelta kameran. Kokeile sovellusta: norpanvesilla.fi!

Toteutuksen alussa suunniteltiin herätekuva, jonka matkailija lukee ensin siirryttyään osoitteeseen norpanvesilla.fi. Herätekuvan pohjalta suunniteltiin 3D-tasokartta. Herätekuvan lukemisen jälkeen avautuu 3D-tasokartta, josta matkailija voi tutkia neljää eri vuodenaikaa ja tutustua niihin liitettyihin sisältöihin. 3D-tasokarttaa tehostettiin jokaiseen vuodenaikaan sopivalla norppa-animaatiolla.

Projektin aloituspalaverissa käytiin läpi yksityiskohtia ja mahdollisia tapoja, joilla toteutusta lähdettiin toteuttamaan. Projekti toteutettiin ketterän kehityksen menetelmiä hyödyntäen ja asiakkaan kanssa pidettiin säännöllisin väliajoin katselmointeja. Projektissa oli käytössä jaettu Figjam-taulu, johon sekä Hurjan että asiakkaan tiimi pystyi lisäämään kommentteja ja materiaaleja. Asiakas pääsi testaamaan toteutusta jo aikaisessa vaiheessa, sillä projektin aikana asiakkaalle toimitettiin säännöllisesti pieniä valmiita osioita testattavaksi.

Aloituspalaverissa päätettiin yleislinja verkkosovellukselle, ja yksityiskohtiin syvennyttiin tarkemmin sprinteittäin. Ensimmäisenä tehtiin ns. walking skeleton eli minimaalinen toteutus, missä on olennaisimmat toiminnot: kielivalinta, käyttöohjeistus sekä herätekuvan lukeminen ja 3D-mallin näyttäminen.

Tämän jälkeen syvennyttiin yksityiskohtiin sprintti sprintiltä, joiden sisältöinä olivat:

  • 3D-sisältöjen aktivoiminen, sisältöjen näyttäminen ja tyylittely
  • 3D-sisältöjen tarkemmat yksityiskohdat ja animoinnit
  • 3D-maailman valaiseminen ja muut visuaaliset tehokeinot
  • Herätekuvan suunnittelu, sisältöjen yksityiskohdat ja kielikäännökset

Testasimme sivustoa heti alusta lähtien niin uusilla kuin vanhoillakin laitteilla varmistaaksemme hyvän suorituskyvyn tyypillisillä käyttölaitteilla.

Jotta mahdollisimman monet käyttäjät pystyvät käyttämään AR-sovellusta, varmistimme, että sovelluksen käyttäminen onnistuu helposti kaikilta – myös henkilöiltä, jotka käyttävät avustavia teknologioita, kuten ruudunlukijaa tai näppäimistöä. Yleensä AR-toteutuksissa ei juurikaan ole tarjolla valmiita saavutettavuusratkaisuja, joten kiinnitimme Hurjalla erityishuomiota saavutettavuuteen. Helpotimme käyttöä lisäämällä erilaisia oikoreittejä ja oman kontrollin näkymien välillä liikkumiseen, jotta käyttö onnistuu helposti myös painikkeiden avulla. AR-sovelluksen visuaalisuuden vuoksi oli tärkeää, että ruudunlukijoille kerrotaan tarpeeksi tarkasti, miten sovelluksessa liikutaan ja että kuvilla on kuvaavat alt-tekstit, jotka kertovat näkörajoitteiselle käyttäjälle tarkemmin kuvan sisällöstä.

Kuvankaappaus AR-sovelluksesta, jossa on kesä ja norppa ui mökkirannan läheisyydessä.

Hyödyt

Toteutettu AR-sovellus tarjoaa matkailijoille ja kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden oppia saimaannorpasta ja sen elinympäristöstä interaktiivisella ja visuaalisella tavalla. Sovellus auttaa käyttäjiä ymmärtämään, miten he voivat suojella norppaa ja sen elinympäristöä eri vuodenaikoina. 3D-mallien ja muun sisällön avulla käyttäjät voivat ikään kuin kokea, millaista on elää saimaannorpan naapurina. Tämä lisää tietoisuutta saimaannorpan suojelusta ja auttaa käyttäjiä tekemään vastuullisia valintoja norpan suojelemiseksi.

Sovellus edistää suojelutyötä monin eri tavoin:

  • AR-sovelluksen avulla käyttäjät voivat oppia lisää saimaannorpasta ja sen tarpeista eri vuodenaikoina. Tämä voi johtaa parempaan ymmärrykseen siitä, miten ihmisten tulisi käyttäytyä vuodenaikojen mukaan saimaannorpan elinalueilla ja auttaa ehkäisemään häiriöitä ja vahinkoja norpalle.
  • AR-sovellus auttaa lisäämään tietoisuutta saimaannorpan uhanalaisuudesta ja suojelutarpeesta, joka johtaa tehokkaampaan suojelutyöhön ja auttaa saimaannorppaa säilymään pitkällä aikavälillä.
  • Sovellus myös lisää tietoisuutta saimaannorpan ekosysteemistä ja sen roolista Suomen luonnossa. Tämä kasvattaa parempaa ymmärrystä siitä, miten kaikki luonnon osat liittyvät toisiinsa, joka auttaa ihmisiä toimimaan vastuullisemmin ja kestävämmin ympäristön suhteen.

Lisättyä todellisuutta hyödyntäen toteutettu AR-sovellus on hyvä väline hankkeen tavoitteiden edistämiseen, koska se tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden tutustua saimaannorpan elinympäristöön ja -tapoihin interaktiivisesti ja havainnollisesti. AR-sovellus mahdollistaa myös käyttäjän osallistumisen saimaannorpan suojeluun, sillä se tarjoaa tietoa siitä, miten ihmiset voivat toimia saimaannorpan suojelun hyväksi ja miten saimaannorppa vaikuttaa ympäröivään ekosysteemiin. AR-sovellus auttaa lisäämään tietoisuutta saimaannorpan suojelusta ja sen merkityksestä, mikä on tärkeää norpan ja Suomen luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Jätä yhteydenottopyyntö