Mitä tarkoittaa DevOps?

Julkaistu 26.4.2024 | Päivitetty 13.5.2024

DevOps on menetelmä ohjelmistokehitykselle ja IT-toiminnoille, joka yhdistää kehityksen ja toiminnot automatisoimalla työnkulkuja. DevOps on yhdistelmä sanoista development, joka tulee kehittämisestä ja operations, joka tulee operatiivisesta toiminnasta. DevOps on filosofia, lähestymistapa ja käytäntöjen joukko, joka pyrkii yhdistämään kehityksen ja toiminnan joukkueet tiiviisti yhteen.

DevOps nopeuttaa ja parantaa järjestelmän kehityksen elinkaarta. DevOps tukee ketterää kehitystä ja korostaa yhteisomistajuutta, automatisointia ja nopeaa palautetta. Sen käytäntöjä sovelletaan laajasti eri arkkitehtuureissa ja ne pyrkivät lyhentämään aikaa muutosten tekemisestä niiden siirtämiseen tuotantoon, samalla varmistaen korkean laadun. DevOps vaikuttaa myös organisaation kulttuuriin parantamalla yhteistyötä eri ryhmien välillä, edistäen nopeaa toimitusta ja laadukasta palvelua liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti.

Kuvittele, että kehitystiimi rakentaa taloa ja operatiivinen tiimi ylläpitää sitä. Perinteisesti nämä kaksi tiimiä toimivat omissa siiloissaan, kommunikoiden vain harvoin ja joskus törmäten ongelmiin, jotka olisivat voineet olla vältettävissä tiiviillä yhteistyöllä. DevOps pyrkii murtamaan nämä siilot, luomaan siltoja ja edistämään yhteistyötä. Se ei siis ole vain teknologiaa, vaan myös kulttuurimuutos. Tässä artikkelissa avaamme kattavasti IT-alan termin DevOps.

Miten DevOps näkyy Hurjalla?

Hurjalla me tarjoamme asiakkaallemme mahdollisuuden päättää, otetaanko DevOps-periaatteet käyttöön hänen projektissaan. Mikäli asiakas valitsee DevOpsin, pyrimme automatisoimaan kaikki projektin vaiheet jo niiden alusta alkaen. Tämä automatisointi nopeuttaa kehitysprosessia ja tehostaa työnkulkuja, mikä tukee DevOpsin tavoitteita, kuten ketterää kehitystä, yhteisomistajuutta ja jatkuvaa palautetta. Esimerkiksi automatisoinnin ansiosta voimme lyhentää aikaa, joka kuluu muutosten tekemisestä niiden siirtämiseen tuotantoon, ja samalla ylläpidämme prosessin korkeaa laatua.

Vaikka automatisoinnin käyttöönotto projektien alussa voi aluksi hidastaa toteutusta DevOps-infrastruktuurin pystyttämisen myötä, pitkällä tähtäimellä se tuottaa merkittäviä hyötyjä. Lisäksi DevOps-periaatteita käyttäessämme hyödynnämme erilaisia serverless-alustoja, jotka ovat nopeita pystyttää ja tarjoavat joustavuutta sekä skaalautuvuutta ilman perinteisen palvelininfrastruktuurin ylläpidon haasteita. Johtavia serverless-alustoja tarjoavat AWS (Lambda) sekä Google (Cloud Run).

Hurjalla DevOpsin hyödyntäminen tarjoaa useita konkreettisia etuja asiakkaillemme, jotka näkyvät palveluiden laadussa ja nopeudessa. Kun automatisoimme projektien kehitysprosessit alusta alkaen, asiakkaamme hyötyvät nopeammista toimitusajoista. Tämä tarkoittaa, että asiakkaat voivat saada käyttöönsä uusia ominaisuuksia ja päivityksiä nopeammin kuin perinteisillä kehitysmenetelmillä työskennellessä.

Miten DevOps edistää nopeampaa markkinoille saapumista?

DevOps-malli painottaa jatkuvan integraation (CI) ja jatkuvan toimituksen (CD) menetelmiä. Nämä ovat tärkeitä, koska ne nopeuttavat kehitysprosesseja ja pienentävät riskejä, kun ohjelmistoja siirretään tuotantoon. Jatkuva integraatio (CI) tarkoittaa koodimuutosten säännöllistä yhdistämistä yhteiseen versionhallintajärjestelmään, että koodi täyttää projektille asetetut laatuvaatimukset. Jatkuva toimitus (CD) puolestaan laajentaa tätä periaatetta automatisoimalla koodin viennin tuotantoympäristöön, mikä nopeuttaa julkaisujen toteutusta ja parantaa palveluiden saatavuutta asiakkaille. Tämän seurauksena organisaatiot voivat nopeammin reagoida markkinoiden muutoksiin ja käyttäjäpalautteeseen, tarjoten kilpailuetua nopeasti muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä.

DevOps ja automaatio tuovat tehokkaampia prosesseja vähemmällä vaivalla

Automatisointi on keskeinen tekijä DevOps-filosofiassa. Se ei ainoastaan nopeuta rutiininomaisia ja toistuvia tehtäviä, vaan myös minimoi inhimillisten virheiden mahdollisuuden. Esimerkkejä DevOps-automaatiosta ovat infrastruktuurin koodaaminen, jossa palvelinympäristöt luodaan ja hallinnoidaan automaattisesti koodin avulla, sekä konfiguraationhallintatyökalut, jotka takaavat järjestelmien yhtenäiset ja toistettavat asetukset.

Hurjalla meillä on kokemusta CI/CD-automaatioputkien pystyttämisestä Githubiin sekä Gitlabiin. Automatisoinnin avulla tiimit voivat keskittyä enemmän innovointiin ja uusien ominaisuuksien kehittämiseen, kun taas ylläpitotehtävät ja toistuvat prosessit hoituvat automatisoidusti. Tämä johtaa kokemuksemme mukaan korkeampaan tuottavuuteen ja mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön.

Yhteistyön merkitys DevOpsissa

DevOps ei ole pelkästään teknologiaa ja prosesseja, vaan se on jatkuvan kehittymisen ja teknologian kehittymisen kautta tapahtuva muutos. Sen ytimessä on tiimien välinen yhteistyö, jossa kehitys-, testaus- ja operatiiviset tiimit työskentelevät saumattomasti yhdessä. Tämä yhteistyöllinen lähestymistapa ei ainoastaan nopeuta tuotekehitystä, vaan myös parantaa tuotteiden laatua ja luotettavuutta, koska eri näkökulmat ja asiantuntemus yhdistyvät varhaisessa vaiheessa. Kulttuurin muutos kohti avoimuutta, jatkuvaa oppimista ja keskinäistä tukea on kriittinen tekijä DevOpsin onnistumiselle.

Mittaus ja seuranta DevOps-ympäristössä

Jatkuva mittaus ja seuranta ovat kriittisiä osia DevOpsissa, sillä ne mahdollistavat jatkuvan parantamisen ja suorituskyvyn optimoinnin. Tehokkaat seurantatyökalut keräävät reaaliaikaisia tietoja järjestelmän toiminnasta ja suorituskyvystä, joiden avulla tiimit voivat havaita ja korjata ongelmia nopeasti. Lisäksi, mittaamalla erilaisia suorituskykymittareita, kuten vastausaikoja, virheitä ja käyttäjien aktiivisuutta, organisaatiot voivat saada arvokasta tietoa siitä, miten hyvin palvelut täyttävät käyttäjien tarpeet ja odotukset. Tämä tieto auttaa ohjaamaan kehityspäätöksiä ja parantamaan jatkuvasti palvelujen laatua ja käytettävyyttä.

Lue myös: DevOps-monitorointi kasvattaa ohjelmistosi arvoa – tutustu Sentry-työkaluun

Kaavio tiivistää DevOps-lähestymistavan keskeiset näkökohdat. DevOpsissa koodi kulkee kehityksestä testaukseen, julkaisuun, käyttöönottoon, operointiin ja valvontaan jatkuvana syklinä. Dev-vaihe sisältää kehityksen automatisoinnin, koodin rakentamisen ja testauksen, kun taas Ops-vaihe kattaa koodin käyttöönoton, järjestelmän operoinnin ja suorituskyvyn valvonnan. Jatkuva integraatio/jatkuva toimitus (CI/CD) mahdollistaa nopean kulun kehityksestä tuotantoon.
Kaavio tiivistää DevOps-lähestymistavan keskeiset näkökohdat. DevOpsissa koodi kulkee kehityksestä testaukseen, julkaisuun, käyttöönottoon, operointiin ja valvontaan jatkuvana syklinä. Dev-vaihe sisältää kehityksen automatisoinnin, koodin rakentamisen ja testauksen, kun taas Ops-vaihe kattaa koodin käyttöönoton, järjestelmän operoinnin ja suorituskyvyn valvonnan. Jatkuva integraatio/jatkuva toimitus (CI/CD) mahdollistaa nopean kulun kehityksestä tuotantoon.

DevOpsin hyödyt

  • Automaatio ja työnkulun tehostaminen: DevOps korostaa automaation merkitystä kaikissa prosesseissa, kuten koodin integroinnissa, testauksessa ja julkaisussa. Automaatio vähentää virheitä, nopeuttaa prosesseja ja mahdollistaa tiheämmät julkaisut.
  • Kulttuurin muutos ja tiimityöskentely: DevOps edistää avointa kommunikaatiota ja yhteistyötä kehittäjien, testaajien ja IT-toimintojen välillä. Tavoitteena on luoda kulttuuri, jossa kaikki osapuolet ottavat yhdessä vastuun ohjelmiston laadusta ja toimituksen nopeudesta.
  • Jatkuva palautteen hyödyntäminen: DevOps painottaa jatkuvan palautteen keräämistä ja hyödyntämistä kehitysprosessin kaikissa vaiheissa. Nopea palaute mahdollistaa ongelmien nopean tunnistamisen ja korjaamisen sekä auttaa sopeutumaan muuttuviin vaatimuksiin ja markkinoihin.

DevOpsin käytäntöjen konkreettisia hyötyjä voidaan havainnollistaa useiden vaiheiden kautta. Esimerkiksi, automatisoitu jatkuvan integraation ja jatkuvan toimituksen (CI/CD) pipeline mahdollistaa koodin nopeamman ja turvallisemman siirtymisen tuotantoon. Automatisoidut testit, kuten yksikkö- ja integraatiotestit, varmistavat koodin laadun reaaliajassa, mikä vähentää manuaalisen työn tarvetta ja nopeuttaa kehityssykliä. Lisäksi infrastruktuurin koodina hallinta (Infrastructure as Code, IaC) auttaa ylläpitämään ympäristöjen johdonmukaisuutta ja nopeuttaa uusien palvelimien käyttöönottoa.

DevOpsin haasteita

DevOpsin käyttöönottoon liittyy kuitenkin myös haasteita, kuten organisaation kulttuurimuutos, joka voi olla kivuliasta. Perinteiset työnjaot kehittäjien ja IT-toimintojen välillä voivat nostaa kapinahenkeä ja vastustusta uusia toimintatapoja kohtaan. Kulttuurimuutoksen johtaminen vaatii johdon sitoutumista, koulutusta ja tiimien välistä avointa viestintää. Tässä onnistunut muutosjohtaminen astuu kuvaan. Tekniset haasteet, kuten työkalujen integrointi ja vanhentuneiden järjestelmien (legacy) modernisointi, vaativat myös huolellista suunnittelua ja resursseja. Yritysten on tunnistettava nämä haasteet ja kehitettävä strategioita niiden voittamiseksi, kuten mentorointiohjelmat ja jatkuva henkilöstön koulutus.

Pilvipalvelut ja DevOps – pilvipalveluiden integraatio DevOps-prosesseihin

Pilvipalveluiden hyödyntäminen on tullut olennaiseksi osaksi DevOps-strategioita, koska ne tarjoavat skaalautuvuutta, joustavuutta ja tehostettua resurssienhallintaa. Pilvipohjaiset alustat, kuten AWS, Azure ja Google Cloud, mahdollistavat nopeat asennusympäristöt ja dynaamiset skaalausominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä CI/CD-pipelinejen tehokkuuden maksimoimiseksi. Pilvipalvelut mahdollistavat myös kustannustehokkaan kapasiteetin hallinnan, jossa maksu perustuu käytön mukaan, mikä vähentää yritysten infrastruktuurikustannuksia ja parantaa taloudellista joustavuutta.

DevSecOps – riskienhallinta ja turvallisuus DevOps-ympäristöissä

Kun kehitysnopeus kasvaa ja järjestelmät monimutkaistuvat, turvallisuuden ja riskienhallinnan merkitys korostuu DevOps-prosesseissa. DevOps edistää turvallisuusasenteen integroimista ohjelmistonkehityksen kaikkiin vaiheisiin, mikä tunnetaan nimellä DevSecOps. Tämä lähestymistapa sisältää turvallisuuden suunnittelun alusta alkaen ja varmistaa, että turvallisuus on osa jokaista CI/CD-putkea. Lisäksi automatisoidut turvallisuustestit ja haavoittuvuusanalyysit suoritetaan säännöllisesti, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin potentiaalisiin uhkiin ja minimoi mahdolliset turvallisuusriskejä. DevSecOps, joka yhdistää DevOpsin käytännöt tietoturvan integrointiin kehitysprosessiin, tarjoaa merkittäviä etuja asiakkaillemme, erityisesti tietoturvan ja sovellusten luotettavuuden näkökulmasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jo kehitysvaiheessa kiinnitämme huomiota tietoturvaan integroimalla automaattisia riippuvuuksien selvityksiä ja erilaisia tietoturvakannereita kehitysprosessiimme.

Githubiin sekä Gitlabiin on saatavilla myös useita maksuttomia sekä maksullisia turvallisuusskannereita, jotka on suunniteltu koodin ja riippuvuuksien tarkasteluun. Nämä työkalut auttavat kehittäjiä tunnistamaan ja korjaamaan mahdollisia haavoittuvuuksia ja tietoturvariskejä jo kehitysvaiheessa. Maksuttomat skannerit tarjoavat perustason suojaustoimintoja, kuten tunnistuksen yleisimmille turvallisuuspuutteille ja riippuvuusanalyysit. Maksulliset versiot sen sijaan tarjoavat laajempia ominaisuuksia, kuten automatisoidut korjaussuositukset, jatkuvan seurannan ja syvällisemmät analyysit, jotka kattavat laajemmat tietoturva-aspektit ja tarjoavat integraatioita muihin tietoturvatyökaluihin. Ne voivat myös sisältää kehittyneitä ominaisuuksia, kuten automatisoidut korjaustoimenpiteet, räätälöitävät hälytykset ja tarkat raportointityökalut, jotka auttavat organisaatioita noudattamaan tietoturvastandardeja ja säädöksiä. Tällaiset turvallisuusskannerit ovat elintärkeitä osia kehitystiimien työkalupakissa, koska ne vähentävät merkittävästi tietoturvariskien mahdollisuutta ja varmistavat ohjelmistojen turvallisuuden korkean tason.

Tehokkuutta, innovointia ja kestävää kilpailuetua digitalisaatio keskiössä

DevOps on liiketoiminnan näkökulmasta merkittävä. Se auttaa yrityksiä vastaamaan nopeasti markkinoiden muutoksiin ja asiakkaiden vaatimuksiin toimittamalla uusia ominaisuuksia ja päivityksiä nopeammin. Tämä ei ainoastaan paranna asiakastyytyväisyyttä, vaan myös vahvistaa yrityksen kilpailukykyä jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa maisemassa. DevOps edistää myös innovaatioita, koska tiimit voivat keskittyä luovuuteen ja ongelmanratkaisuun automaation vähentäessä rutiinitehtäviä.

DevOps on lähestymistapa, joka muuttaa yritysten toimintatapoja ja kulttuuria, purkaen perinteiset toiminnalliset siilot ja korostaen yhteistyötä sekä avointa kommunikaatiota. Tärkeämpää on kuitenkin ymmärtää, että DevOps on jatkuva prosessi, ei välitön päämäärä, ja se edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista ja omistautumista.

Joten vaikka IT-ala saattaa olla täynnä kryptisiä termejä ja monimutkaisia käsitteitä, DevOps on yksi niistä, joka todella ansaitsee huomion. Se ei ainoastaan paranna organisaatioiden tehokkuutta ja kykyä toimittaa arvoa asiakkaille nopeammin, vaan se myös auttaa yrityksiä menestymään tänä digitalisaation aikakautena.

Me olemme aina valmiina auttamaan sinua saavuttamaan liiketoimintatavoitteesi projektiisi parhaiten sopivilla menetelmillä. Jos siis olet etsimässä asiantuntevaa ohjelmistokehityspalvelua, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö

    Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.