DevOps-monitorointi kasvattaa ohjelmistosi arvoa – tutustu Sentry-työkaluun

Julkaistu 13.5.2024 | Päivitetty 22.5.2024

Nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä nopeus ja luotettavuus eivät ole vain kilpailuetuja – ne ovat elinehtoja. DevOps-menetelmän mukaisessa jatkuvassa kehitys- ja toimitusympäristössä (CI/CD) on kriittistä, että jokainen koodinpäivitys ja julkaisu toimii sujuvasti ja virheettömästi. DevOps-monitoroinnilla on tässä ympäristössä keskeinen rooli, sillä se ei ainoastaan tarjoa reaaliaikaisen näkymän ohjelmiston toimintaan ja suorituskykyyn, vaan myös avaa ovet uusille mahdollisuuksille ohjelmiston arvon kasvattamiseen. Monitorointi mahdollistaa ongelmien nopean tunnistamisen ja korjaamisen, resurssien optimaalisen käytön ja käyttäjäkokemuksen jatkuvan parantamisen, mikä kaikki johtaa merkittäviin kilpailuetuihin ja lisääntyneeseen asiakastyytyväisyyteen.

Tässä blogipostauksessa esittelemme Sentry-työkalun, joka on salainen ase ohjelmistojen arvon maksimoimiseen. Sentry tarjoaa kattavat työkalut virheraportointiin, suorituskyvyn seurantaan ja käyttäjäongelmien jäljittämiseen, mikä mahdollistaa ohjelmistojen jatkuvan parantamisen ja käyttökatkosten minimoinnin. Kun ohjelmistosi toimii moitteettomasti, sen markkina-arvo ja houkuttelevuus asiakkaille kasvaa. Lue, miten voit hyödyntää Sentryä tehostaaksesi DevOps-toimintojasi ja kasvattaa näin ohjelmistosi arvoa!

DevOps-monitorointi (DevOps monitoring)

DevOps monitorointi (DevOps monitoring) tarkoittaa järjestelmien ja sovellusten suorituskyvyn ja terveyden seurantaa ja mittaamista ohjelmiston koko elinkaaren ajan. Se on kriittinen osa DevOps-menetelmää, jonka tavoitteena on parantaa ohjelmistotoimitusten nopeutta ja luotettavuutta. DevOps-menetelmä korostaa nopeita iteraatioita, jatkuvaa palautetta ja prosessien parantamista, ja seuranta on tässä keskeisessä roolissa. Se auttaa tunnistamaan pullonkauloja, suorituskykyongelmia ja muita riskejä, jotka voivat hidastaa tuotantoa tai alentaa ohjelmistotuotteiden laatua. Aktiivisen seurannan avulla organisaatiot voivat nopeasti reagoida ongelmiin ja tehdä tarvittavat muutokset ennen kuin ne vaikuttavat käyttäjäkokemukseen tai liiketoiminnan tuloksiin.

Lisäksi DevOps-monitorointi tukee läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä kehitys-, testaus- ja toimintatiimien välillä. Tiedon jakaminen reaaliajassa mahdollistaa eri sidosryhmien paremman ymmärryksen järjestelmien tilasta ja edistää yhtenäistä näkemystä projektin edistymisestä. Tämä yhteistyö ja avoimuus ovat avainasemassa, kun tavoitteena on parantaa ohjelmistotoimitusten nopeutta ja luotettavuutta sekä vähentää kehityksen aikana syntyviä virheitä.

Käytännössä DevOps-monitorointi integroi useita teknologioita ja työkaluja, kuten lokien hallintajärjestelmät, suorituskyvyn seurantatyökalut ja automatisoidut hälytysjärjestelmät, jotka kaikki auttavat seuraamaan ja arvioimaan infrastruktuurin ja sovellusten tilaa. Näiden työkalujen avulla tiimit voivat tehokkaammin hallita ja skaalata järjestelmiä vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksiin. DevOps-monitorointi ei ole pelkästään tekninen vaatimus, vaan strateginen resurssi, joka mahdollistaa joustavammat, reagoivammat ja kestävämmät ohjelmistokehityskäytännöt.

DevOps-monitoroinnin keskeiset osa-alueet sisältävät:

 • Tietojen kerääminen eri mittareista, kuten CPU:n käytöstä, levytilasta, sovellusten vasteajoista ja muista.
 • Reaaliaikainen näkyvyys ja yksittäisen näkymän tarjoaminen sovellusten ja infrastruktuurin suorituskyvystä.
 • Proaktiivinen ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen ennen niiden vaikutusta tuotantoon.
 • DevOps-työkaluketjun optimointi tunnistamalla automaation mahdollisuuksia.
 • Keskeisten DevOps-mittareiden, kuten julkaisutiheyden, vikataajuuden, havaitsemisaikaan (MTTD), lieventämisaikaan (MTTM) ja korjausaikaan (MTTR) seuranta.

DevOps-monitorointi hyödyntää infrastruktuurin seurantaan, sovellusten suorituskyvyn seurantaan ja verkon seurantaan tarkoitettuja työkaluja, jotta saadaan kattava näkyvyys koko ohjelmistotoimitusputken läpi. DevOps-monitoroinnin keräämät tiedot mahdollistavat datavetoisen päätöksenteon, proaktiivisen virheen seurannan ja jatkuvan ohjelmistotoimitusprosessin parantamisen. Se on siis ratkaiseva käytäntö, joka valtuuttaa DevOps-tiimit ylläpitämään järjestelmiensä ja sovellustensa terveyttä ja suorituskykyä, mikä tukee nopeamman ja luotettavamman ohjelmistotoimituksen tavoitteita.

DevOps-monitorointi on kuvattu yhtenä osana infinity-symbolissa.
Kaavio tiivistää DevOps-lähestymistavan keskeiset näkökohdat. DevOpsissa koodi kulkee kehityksestä testaukseen, julkaisuun, käyttöönottoon, operointiin ja valvontaan jatkuvana syklinä. Dev-vaihe sisältää kehityksen automatisoinnin, koodin rakentamisen ja testauksen, kun taas Ops-vaihe kattaa koodin käyttöönoton, järjestelmän operoinnin ja suorituskyvyn valvonnan. Jatkuva integraatio/jatkuva toimitus (CI/CD) mahdollistaa nopean kulun kehityksestä tuotantoon.

Mitä ongelmia DevOps-monitorointi ratkaisee?

DevOps-tiimien työssä yksi suurimmista haasteista on ohjelmiston ylläpitäminen korkealaatuisena ja toimivana jatkuvasti muuttuvassa ja vaativassa kehitysympäristössä. Ilman tehokasta monitorointijärjestelmää tiimit voivat kohdata lukuisia ongelmia, jotka heikentävät sovelluksen suorituskykyä ja turvallisuutta. Esimerkiksi suorituskykyongelmat, kuten hitaat latausajat tai toiminnon viiveet, voivat johtua monista syistä, kuten tehottomasta koodista tai riittämättömistä palvelinresursseista. Nämä ongelmat eivät vain vähennä käyttäjäkokemuksen (UX) laatua ja aiheuta käyttäjien turhautumista, vaan voivat myös suoraan heikentää ohjelmiston markkina-arvoa, sillä asiakkaat saattavat hakeutua kilpailijoiden paremmin toimivien tuotteiden pariin.

Lisäksi turvallisuusriskit ovat merkittävä huolenaihe. Ilman jatkuvaa seurantaa ja analyysiä haavoittuvuuksia voi jäädä huomaamatta, mikä altistaa ohjelmiston mahdollisille hyökkäyksille. Tämä ei ainoastaan uhkaa käyttäjätietoja, vaan voi myös vaikuttaa yrityksen maineeseen ja aiheuttaa taloudellisia tappioita. Maineen menetys ja mahdolliset tietoturvaloukkaukset voivat estää ohjelmiston arvon kasvun ja jopa johtaa asiakaskatoon.

Vikojen jäljittäminen on myös haasteellista ilman asianmukaista monitorointia. Ongelmien tunnistaminen, syy-yhteyksien selvittäminen ja niiden korjaaminen voi olla erittäin aikaa vievää, mikä viivästyttää uusien ominaisuuksien kehittämistä ja julkaisemista. Tämä hidastaa kehitystiimin työtä ja pidentää asiakkaiden odotusaikaa ennen kuin ongelmat saadaan ratkaistua. Kun kehitys ja korjaukset viivästyvät, ohjelmiston arvo ei pääse kehittymään optimaalisesti, mikä estää yritystä saavuttamasta kilpailuetua ja kasvattamasta tulovirtojaan.

Nämä haasteet voivat vaarantaa ohjelmistoprojektin menestyksen ja estää yritystä saavuttamasta sen täyttä potentiaalia. DevOps-monitoroinnin avulla voidaan kuitenkin tunnistaa ja ratkaista näitä ongelmia tehokkaasti, mikä parantaa sekä sovelluksen laatua että tiimin suorituskykyä, edistäen näin ohjelmiston arvon kasvua markkinoilla.

Ei kannata myöskään unohtaa mahdollisuutta vaikuttaa teknologian ympäristövaikutuksiin. Vihreä koodi viittaa ohjelmointikäytäntöihin, jotka minimoivat energia- ja resurssikulutuksen, jolloin sovellukset ovat energiatehokkaampia ja siten ympäristöystävällisempiä. Sentryn kaltaiset työkalut voivat auttaa tässä, tarjoamalla dataa sovelluksen tehokkuudesta, joka voi ohjata kehittäjiä kirjoittamaan tehokkaampaa ja vihreämpää koodia. Monitoroinnin avulla voidaan myös edistää vastuullisempaa ja ympäristöystävällisempää ohjelmistokehitystä, mikä on yhä tärkeämpää nykyaikaisille yrityksille, jotka pyrkivät vähentämään hiilijalanjälkeään ja edistämään kestävää kehitystä.

Lue myös: Ohjelmointi on paljon enemmän kuin pelkkää koodaamista – se on arvon luomista

Monitorointi- ja vianseurantapalvelu – Sentry

Sentry on avoimen lähdekoodin virheiden monitorointi- ja vianseurantapalvelu, joka auttaa kehittäjiä havaitsemaan, seuraamaan ja korjaamaan sovelluksissa reaaliajassa esiintyviä ongelmia. Sentryn avulla kehittäjät voivat tehokkaammin hallita sovelluksen suorituskykyä ja vakautta useilla eri ohjelmointialustoilla ja ympäristöissä, kuten Python, JavaScript, Java, PHP, Ruby, C#, iOS, Android ja monet muut.

Hurjalla otamme Sentryn käyttöön sovelluksen monitorointiin asiakkaan niin halutessa ja räätälöimme seurantapalvelun täysin tarpeita vastaavaksi. Kysy lisää!

Sentryn keskeiset ominaisuudet

 • Virheiden seuranta
  • Sentry kerää automaattisesti virheet ja poikkeukset sovelluksista, mikä mahdollistaa nopean puuttumisen ongelmiin. Kehittäjät voivat nähdä virheiden yksityiskohdat, kuten pinon jäljet (stack trace), käyttäjän toimet ennen virhettä ja ympäristömuuttujat, jotka auttavat virheen juurisyyn analysoinnissa.
 • Suorituskyvyn seuranta
  • Sentry tarjoaa työkalut sovelluksen suorituskyvyn seurantaan, kuten esimerkiksi transaktioiden kestoihin ja palvelimien vastausaikoihin. Tämä antaa kehittäjille yksityiskohtaista tietoa siitä, miten sovellus käyttäytyy tuotannossa ja auttaa tunnistamaan suorituskykyongelmia ennen kuin ne muodostuvat kriittisiksi.
 • Käyttäjäkokemuksen seuranta
  • Sentry antaa näkemyksiä siitä, miten loppukäyttäjät kokevat sovelluksen. Tämä sisältää esimerkiksi tietoja siitä, kuinka moni käyttäjä on kohdannut virheitä ja miten nämä virheet vaikuttavat heidän käyttökokemukseensa. Tämä auttaa kehittäjiä priorisoimaan korjaukset, jotka parantavat käyttökokemusta.
 • Hälytykset ja ilmoitukset
  • Sentryn hälytysjärjestelmä varmistaa, että tiimit saavat ilmoituksen kriittisistä virheistä reaaliajassa. Käyttäjät voivat mukauttaa hälytyssääntöjä perustuen virheiden vakavuuteen ja tiheyteen, mikä auttaa tiimejä reagoimaan nopeammin ongelmiin.
 • Integraatiot
  • Sentry integroituu saumattomasti moniin suosittuihin kehitystyökaluihin ja alustoihin, kuten Slack, GitHub, GitLab, Jira ja paljon muuta, mikä mahdollistaa virheenkorjausprosessin tehokkaan hallinnan ja parantaa työnkulun automatisaatiota.

Kehitä palvelujasi jatkuvasti datavetoisen DevOpsin ja Sentryn avulla

Datavetoinen päätöksenteko on keskeinen osa DevOp-monitorointia, joka auttaa yrityksiä parantamaan palveluitaan jatkuvasti perustuen kerättyyn tietoon. Käytännön esimerkkinä voimme tarkastella asiakkaan web-sovellusta, jossa käytimme DevOps-monitorointia käyttökokemuksen ja järjestelmän suorituskyvyn optimointiin ja parantamiseen.

Sentry seuraa automaattisesti useita eri mittareita sovelluksessa, kuten:

 • Transaktioiden kesto
 • Apdex-pisteet, virheasteet
 • Throughput (TPS)
 • Slow Transactions
 • Resurssien käyttö

Esimerkin web-sovelluksessa Sentry osaa automaattisesti luokitella eri transaktioiden sisällä tapahtuneet suorituskyvyn nousut ja laskut. Tässä tapauksessa saimme optimoitua tiettyjen pyyntöjen vaatiman ajan kymmenesosaan alkuperäisestä, joka näkyy suoraan loppukäyttäjille nopeutuneina vasteaikoina.

Kuvankaappaus Sentryn käyttöliittymästä.
Kuvankaappaus Sentryn käyttöliittymästä.

Datavetoisessa päätöksenteossa kannattaa keskittyä sellaisiin optimointeihin, joilla on suuri vaikutus sovelluksen toimintaan, kuten paljon käyttöä vaativien toimintojen suorituskyvyn parantamiseen. Esimerkiksi tietokantakyselyt, jotka suoritetaan usein ja kuluttavat merkittävästi resursseja, ovat ensisijainen kohde tehokkuuden lisäämiseksi. Optimoinnilla voidaan vähentää vastausaikoja ja parantaa käyttäjäkokemusta, mikä johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen ja mahdollisesti suurempaan käyttäjien määrään. Analysoimalla dataa, kuten kyselyjen suoritusaikoja ja niiden vaikutuksia järjestelmän kuormitukseen, tehostustoimet voidaan kohdistaa sellaisiin ohjelmiston osa-alueisiin, joissa muutos on suurin.

Proaktiivinen seuranta auttaa korjaamaan virheitä ennen kuin ne vaikuttavat liiketoimintaan

Sentryn proaktiivinen virheen seuranta on prosessi, joka mahdollistaa kehittäjien ennakoivasti havaita ja korjata virheitä ennen kuin ne vaikuttavat loppukäyttäjiin tai liiketoimintaan. Tämä on erittäin arvokasta, sillä se vähentää palvelun katkoksia ja parantaa käyttäjäkokemusta.

 • Reaaliaikainen seuranta: Sentry kerää reaaliaikaista dataa sovelluksen suorituksesta ja virheistä. Tämä sisältää kaikki sovellukseen liittyvät poikkeukset ja virheet, jotka tapahtuvat käyttäjän kanssa vuorovaikutuksessa tai taustaprosesseissa.
 • Yksityiskohtaiset virheraportit: Kun virhe havaitaan, Sentry kerää yksityiskohtaista tietoa, kuten pinon jäljet, käyttäjän toimet virheen aikaan, ympäristömuuttujat ja muita relevantteja tietoja, jotka auttavat määrittämään virheen syyn.
 • Hälytykset ja ilmoitukset: Käyttäjät voivat asettaa hälytyksiä tietyille virhetyypeille tai niiden esiintymistiheydelle. Kun virhe ylittää asetetut kynnykset, Sentry lähettää ilmoituksia sähköpostitse, Slackiin tai muuhun integroituun viestintäalustaan, mikä varmistaa, että tiimi saa tiedon ongelmasta heti.
 • Ennakoiva analyysi: Sentry tarjoaa lisäksi erilaisia työkaluja, kuten trendianalyysi ja suorituskykyseuranta, jotka auttavat ennustamaan mahdollisia ongelmakohtia perustuen historialliseen dataan ja nykyisiin suorituskykymittareihin.

Meillä on Hurjalla useita positiivisia kokemuksia Sentryn käytöstä. Olemme mm. onnistuneet projekteissamme saamaan useita tuotantovirheitä kiinni ennen kuin asiakas tai järjestelmää käyttävät käyttäjät ovat tajunneet kohdanneensa vikatilanteen!

Ohjelmistotoimitusprosessin parantaminen

Ohjelmistotoimitusprosessin parantaminen Sentryn avulla tarjoaa kehittäjille mahdollisuuden seurata eri sovellusversioiden suorituskykyä ja tunnistaa versioiden väliset eroavaisuudet ja potentiaaliset ongelmat ennen kuin ne vaikuttavat loppukäyttäjiin. Tämä kyky seurata versiokohtaista suorituskykyä on erittäin arvokas kehitystiimille, joka pyrkii jatkuvasti parantamaan ja optimoimaan ohjelmistotuotteitaan. Alla on esimerkki siitä, miten Sentryä voidaan hyödyntää ohjelmistotoimitusprosessin parantamisessa.

 • Versiokohtaisen suorituskyvyn seuranta:
  • Sentryn avulla tiimi voi seurata eri sovellusversioiden suorituskykyä reaaliajassa. Tämä sisältää virheiden, viiveiden ja muiden kriittisten metriikoiden seurannan.
  • Jokaisesta versiosta kerätään dataa, joka kertoo suorituskyvystä, käyttäjäkokemuksesta ja mahdollisista suorituskykyongelmista.
 • Ongelmien tunnistaminen ja korjaaminen:
  • Kun Sentry havaitsee suorituskykyongelmia tai poikkeamia uudessa versiossa, se lähettää hälytyksiä kehitystiimille. Tiimi voi tarkastella yksityiskohtaisia virheraportteja ja pinon jälkiä, jotta ongelmat voidaan tunnistaa ja korjata nopeasti.
  • Tiimi voi myös vertailla uuden version suorituskykyä aikaisempiin versioihin ja tunnistaa mahdolliset regressiot tai parannukset.
 • Jatkuvan parantamisen kulttuuri:
  • Sentryn tarjoaman datan avulla kehitystiimi voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä sovelluksen kehittämiseksi. Tämä voi sisältää suorituskyvyn optimointia, käyttöliittymän parannuksia tai uusien ominaisuuksien lisäämistä.
  • Tiimi oppii jokaisesta julkaisusta, mikä parantaa sekä kehitysprosesseja että lopputuotteen laatua.

DevOps-monitorointityökalun käyttöönotto on helppoa

Nykyaikaisten monitorointityökalujen käyttöönotto on tehty käyttäjäystävälliseksi, ja se voidaan suorittaa usein vain muutamalla rivillä koodia. Esimerkiksi Sentryn tapauksessa on olemassa valmiit kirjastot sen käyttöönottoon eri alustoilla, kuten JavaScript, Python, Java, ja Ruby, mikä tekee integraatiosta sujuvaa ja vaivatonta. Nämä kirjastot on suunniteltu niin, että ne integroituvat saumattomasti kehittäjien nykyisiin projekteihin, tarjoten rikasta toiminnallisuutta ilman tarvetta suurille muutoksille sovelluskoodissa.

Kun Sentry on integroitu, se alkaa automaattisesti kerätä tietoja sovelluksen suorituskyvystä ja virhetilanteista. Kehittäjät voivat mukauttaa monitoroinnin asetuksia Sentryn hallintapaneelissa, jotta ne vastaavat parhaiten heidän tarpeitaan esimerkiksi säätämällä, millaisia virheitä seurataan tai millä tasolla dataa kerätään. Tämä mahdollistaa joustavan seurannan, joka voidaan räätälöidä kunkin tiimin tai projektin vaatimusten mukaiseksi.

Lisäksi Sentry tarjoaa kehittyneitä ominaisuuksia, kuten hälytyksiä ja ilmoituksia, jotka auttavat tiimejä pysymään ajan tasalla sovellustensa tilasta reaaliajassa. Käyttäjät voivat asettaa hälytyksiä tiettyjen suorituskykyrajojen ylittyessä tai kriittisten virheiden ilmetessä, mikä mahdollistaa nopeat reaktiot ja minimoi mahdolliset käyttökatkot tai suorituskykyongelmat.

Sentryn kaltaiset työkalut mahdollistavat virhetietojen keräämisen yksityisyyttä vaarantamatta

Kun DevOps-ympäristöissä mitataan ja seurataan sovellusten suorituskykyä ja virheenkorjausta, on keskeistä ottaa huomioon myös käyttäjien yksityisyys ja henkilökohtaisten tietojen suojaaminen. Sentry tarjoaa esimerkiksi kehittäjille mahdollisuuden seurata ja korjata virheitä reaaliajassa samalla, kun se varmistaa henkilökohtaisten tietojen poistamisen ja anonymisoinnin.

Sentryn kaltaiset työkalut mahdollistavat virhetietojen keräämisen siten, että kaikki henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan ennen tietojen tallentamista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi käyttäjänimet, sähköpostiosoitteet, IP-osoitteet ja muut tunnistetiedot korvataan geneerisillä tunnisteilla tai poistetaan kokonaa. Tämä menettelytapa on elintärkeä sekä käyttäjien yksityisyyden suojelemiseksi että tietosuojalakien, kuten GDPR:n, noudattamiseksi.

Käyttämällä Sentryä DevOps-tiimit voivat keskittyä sovellusten tehokkuuteen ja vakauden parantamiseen ilman, että käyttäjien yksityisyys vaarantuu. Samalla kun työkalu tarjoaa kattavaa tietoa sovelluksen tilasta ja mahdollisista virheistä, se myös varmistaa, että kaikki kerätty tieto on käsittelyssä yksityisyysnäkökohdat huomioiden. Tämä mahdollistaa kehittäjien nopean reagoinnin ongelmiin tietoturvallisuudesta tinkimättä.

Nostetaan ohjelmistosi arvoa yhdessä

Nyt olemme käsitelleet, miten Sentryn DevOps-menetelmään sopiva monitorointityökalu tarjoaa tehokkaan ratkaisun ohjelmistosi arvon ja markkinasuorituskyvyn kasvattamiseksi. Sen avulla voidaan nopeasti tunnistaa ja korjata suorituskykyongelmat, minimoida turvallisuusriskit ja tehostaa vikojen jäljitystä. Kaikki nämä ominaisuudet yhdistyvät yhteen saumattomasti integroitavaan pakettiin, joka tukee ohjelmistoprojektien menestystä.

Älä siis jätä käyttämättä ohjelmistosi täyttä potentiaalia, sillä edistyneet monitorointi- ja analytiikkatyökalut auttavat tukemaan sovellustesi jatkuvaa kehitystä ja varmistamaan parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.

Me olemme aina valmiina auttamaan sinua valitsemaan projektiisi parhaiten sopivat teknologiat ja menetelmät, jotka auttavat sinua saavuttamaan liiketoimintatavoitteesi. Jos siis olet etsimässä asiantuntevaa ohjelmistokehityspalvelua, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö

  Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.