Uudet verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG 2.2) on julkaistu

Julkaistu 5.10.2023 | Päivitetty 6.5.2024

Viranomaisia, julkisia organisaatioita ja julkisten palveluiden tuottajia sitoo digipalvelulaki ja saavutettavuusdirektiivi. Digipalvelulakiin sidottu palvelu täytyy toteuttaa saavutettavuusdirektiivin kansainvälisen verkkosisällön saavutettavuusohjeen (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)) mukaan. WCAG-ohjeistus on yksityiskohtainen kuvaus niistä teknisistä ja sisällöllisistä yksityiskohdista, joilla turvataan saavutettavuuden vähimmäistaso.

Uusi saavutettavuusohjeisto (WCAG 2.2) julkaistiin 5.10.2023. Aiemmin saavutettavuusohjeista oli käytössä WCAG 2.1 -versio. World Wide Web -konsortio (W3C) siirsi uuden ohjeen julkaisua useaan kertaa. W3C on kansainvälinen yritysten ja yhteisöjen muodostama organisaatio, joka ylläpitää ja kehittää World Wide Webin standardeja.

Verkkopalvelun saavutettavuustasot ja WCAG-kriteerit

WCAG-kriteerit jaetaan kolmeen tasoon A-, AA- ja AAA-tason kriteereihin. AAA-tason kriteerit ovat tiukimmat, joten ne mahdollistavat saavutettavuuden mahdollisimman laajalle joukolle eri tavalla toimintarajoitteisia henkilöitä. AAA-taso ei kuitenkaan ole kaikkien digitaalisten palveluiden tavoitetaso ja digipalvelulaki velvoittaa siihen vain viranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia ja osaa järjestöistä. AAA-tasoon pyrkiminen ei näin ole kaikille toimijoille välttämättä aina järkevin vaihtoehto, vaan A- tai AA-taso voi riittää.

Saavutettava verkkopalvelu tarkoittaa siis, että palvelu on tehty vastaamaan tällä hetkellä voimassa oleviin WCAG 2.2 A-, AA- tai AAA-tason kriteereihin. Kansainvälisen World Wide Web -konsortion eli W3C:n kehittämillä WCAG-ohjeilla turvataan ennen kaikkea se, että palvelun tekniset ratkaisut ja toiminnallisuudet on toteutettu saavutettavuuden kannalta hyviä käytäntöjä noudattaen, jotta kaikilla olisi mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluita yhdenvertaisesti.

Jos kaipaat selvennystä digitaaliseen saavutettavuuteen, lue aiempi blogipostauksemme: Saavutettavuus on digitaalisen palvelun lähtökohta.

Mikä muuttuu saavutettavuusdirektiiviin sisältyvässä WCAG 2.2 -kriiteristössä verrattuna WCAG 2.1 -versioon?

WCAG 2.2:n uudet kriteerit tekevät web-sivuista helpommin luettavia, käytettäviä ja navigoitavia kaikille käyttäjille, myös niille, joilla on kognitiivisia- tai oppimisvaikeuksia, näkörajoitteita tai haasteita mobiililaitteiden käytön kanssa. Osa uusista kriteereistä keskittyy parantamaan mobiililaitteiden saavutettavuutta, helpottamaan verkkosivustojen ja web-sovellusten navigointia sekä tarjoamaan entistä saavutettavampaa verkkosisältöä.

WCAG 2.2 -versio periytyy edellisistä versioista (2.0 ja 2.1) ja sisältää suuren osan aiemmista vaatimuksista, mutta esimerkiksi yksi kriteeri (4.1.1 Jäsentäminen) on poistettu, osaa on selkiytetty ja osa päivitetty vastaamaan uusimpia teknologioita. Voimassa olleihin kriteereihin tulleita päivityksiä sekä selkeytyksiä emme käy läpi tässä artikkelissa.

WCAG 2.2 -version saavutettavuusohjeesta poistettu kriteeri

 • 4.1.1 Jäsentäminen (kriteeri ei enää ole tarpeellinen ja se on poistettu tulevassa WCAG 2.2 -versiosta)
  • Tämä kriteeri otettiin alun perin käyttöön ratkaisemaan apuvälineiden ongelmia HTML:n suoran käsittelyn yhteydessä. Apuvälineillä ei enää ole tarvetta käsitellä HTML:ää suoraan, sillä teknologia on kehittynyt aiemman WCAG-päivityksen jälkeen niin paljon, että tämä kriteeri on muuttunut tarpeettomaksi.

WCAG 2.2 -version saavutettavuusohjeeseen tuli käyttöön seuraavat täysin uudet kriteerit

 • 2.4.11 Kohdistus ei peitetty (Focus Not Obscured) (minimi) (AA)
  • 2.4.11: Minimitasossa (AA) riittää, että kohdistuksen reunan näkee osittain, joskus se saattaa jäädä osittain piiloon syystä tai toisesta.
Napeissa havainnollistetaan kohdistuksen näkymistä toien napin ympärillä.
Kuva: Kohdistuksen näkyvää reunaefektiä napin ympärillä havainnollistava kuva.
 • 2.4.12 Kohdistus ei peitetty (Focus Not Obscured) (parannettu) (AAA)
  • 2.4.12: WCAG 2.2:n parannetussa tasossa (AAA) kohdistuksen pitää näkyä 100%:sesti, eli se ei saa ollenkaan leikkaantua tai jäädä piiloon.

Kohdistus tarkoittaa näkyvää efektiä, joka tulee näkyviin kun käyttäjä liikkuu näppäimistöllä. Esimerkiksi kun käyttäjä painaa näppäimistöllä painikkeen kohdalla, painikkeen ympärille ilmestyy värikäs reuna. Tämä reuna kertoo, että painike on valittuna.

 • 2.4.13 Kohdistuksen ulkomuoto (Focus Appearance) (AAA)
  • 2.4.13: Kohdistukseen on tullut uusia vaatimuksia sen ulkonäön suhteen. Aiemmin riitti, että kohdistus oli olemassa, mutta sen ulkonäköön ei ollut erityisiä vaatimuksia. Nykyisin kohdistuksen reunuksen on oltava vähintään kaksi pikseliä paksu, jotta se erottuu riittävästi ympäristöstään. Kohdistuksen ja ei-kohdistuksen välillä on oltava vähintään 3:1 kontrasti, jotta kohdistus erottuu selvästi. Lisäksi kohdistuksen on erottava taustastaan.
 • 2.5.7 Raahauseleet (Dragging Movements) (AA)
  • 2.5.7: Jos jokin verkkosivun toiminto vaatii raahauseleen toimiakseen, käyttäjälle pitää antaa vaihtoehtoinen toimintatapa esim. painallus tai hiiren klikkaus.
 • 2.5.8 Kohteen koko (Target Size) (minimi) (AA)
  • 2.5.8: Kaikkien interaktiivisten kohteiden pitää olla kooltaan vähintään 24×24 CSS pikseliä. Kokoon voidaan laskea mukaan myös kohteen ympäröivä tyhjä reunus.
Kuvassa havainnollistetaan 24 pikselin kokoisia kohteita.
Kuva: Kohteen kokoa havainnollistava kuva.
 • 3.2.6 Yhdenmukainen avustus (Consistent Help) (A)
  • 3.2.6: Jos saatavilla on aputoiminto, täytyy varmista, että se on tarjolla jatkuvasti ja suurin piirtein samassa sijainnissa, jotta käyttäjä voi paikantaa sen helposti liikkuessaan sivustolla.
Kuva: Esimerkki yhdenmukaisesta avustuksesta Hurjan sivustolta, jossa chatbot pysyy kaikilla sivuston sivuilla oikeassa alareunassa.
Kuva: Esimerkki yhdenmukaisesta avustuksesta Hurjan sivustolta, jossa chatbot pysyy kaikilla sivuston sivuilla oikeassa alareunassa.
 • 3.3.7 Turhaan toistuvat syötteet (Redundant Entry) (A)
  • 3.3.7: Kun käyttäjä täydentää lomakkeen, kaiken aiemmin annetun tiedon pitää olla saatavilla joko automaattisena täyttönä tai valintana.
 • 3.3.8 Saavutettava tunnistautuminen (Accessible Authentication) (minimi) (AA)
  • 3.3.8: Jos sivusto vaatii kognitiivisen testin sisäänkirjautumiseen, esim. käyttäjätunnus- ja salasana-yhdistelmän muistamista, tulee tunnistautumiseen tarjota vaihtoehtoinen tapa, joka ei vaadi kognitiivista testiä. AA-taso hyväksyy enemmän vaihtoehtoja toteutukseen kuin AAA-taso.

Vaihtoehtoiset tavat tunnistautumisen rakentamiseen

Yksi vaihtoehtoinen saavutettava tapa tunnistautumisen rakentamiseen on sähköpostikirjautuminen. Tällöin käyttäjä syöttää sähköpostin sivustolle, saa sähköpostiviestin, jossa on linkki kirjautumiseen, klikkaa linkistä itsensä takaisin verkkosivustolle ja kirjautuu automaattisesti sisään.

WCAG 2.2 -ohjeen AA-tasossa hyväksytyt vaihtoehdot ovat: vaihtoehtoinen tunnistusmenetelmä, avustusmekanismi, esineen tunnistaminen ja henkilökohtainen sisältö.

Vaihtoehtoinen tunnistusmenetelmä on menetelmä, joka ei vaadi kognitiivista testiä. Tällainen voi olla esimerkiksi 2-vaiheinen tunnistautuminen, jossa käyttäjä saa sähköpostitse/tekstiviestillä koodin tai käyttää tunnistamissovellusta, kuten Google Authenticator tai vaikkapa QR-koodin käyttö.

Avustusmekanismi, joka auttaa käyttäjää tehtävän suorittamisessa, kuten salasanan muistamisessa. Tämä voi sisältää mahdollisuuden kopioida ja liittää salasanan, jolloin sen kirjoittaminen ei ole tarpeen tai tuen kolmannen osapuolen palveluiden käytölle, kuten Googlen tai 1Passwordin, jotka tallentavat ja täydentävät käyttäjän tunnuksia ja salasanoja automaattisesti.

Esineen tunnistaminen kognitiivisena testinä, jossa käyttäjän on valittava kuvista ne, joissa näkyy jokin tietty esine.

Henkilökohtainen sisältö kognitiivisena testinä, jossa käyttäjän on tunnistettava ei-tekstuaalista sisältöä, jonka hän on itse lisännyt verkkosivustolle, kuten kuvia, videoita tai äänitiedostoja.

 • 3.3.9 Saavutettava tunnistautuminen (Accessible Authentication) (parannettu) (AAA)
  • AAA-tasossa hyväksytään vain kaksi vaihtoehtoa toteutukseen. Vaihtoehdot ovat: tunnistautumistapa, joka ei vaadi kognitiivista testiä tai vaihtoehto, jossa käyttäjälle tarjotaan jokin avustusmekanismi testin suorittamiseen esim. salasanan kopioiminen ja liittäminen tai salasananhallintapalvelun käyttö.

Kognitiivisella testillä tarkoitetaan mm. muistinvaraista testiä, eli käyttäjältä vaaditaan salasanansa (tekstin, pin-koodin tai muotojen, kuten sormella tehtävän pisteiden yhdistämisen) muistamista tai esimerkiksi testiä, jossa käyttäjän on suoritettava tunnistautumista varten jokin tehtävä, jotta hän pääsee kirjautumaan sisään.

Uuden WCAG 2.2 -version kriteerit ovat vapaasti suomen kielelle käännettyjä, joten ne eivät vastaa tulevia virallisia käännöksiä.

Lue miten me Hurjalla käytännössä toteutamme saavutettavuustestauksen.

Miksi uudistuneet WCAG 2.2 -ohjeistukset ovat hyvä asia?

WCAG 2.2 -ohjeistuksen tuomat uudistukset ovat ehdottomasti positiivinen askel kohti saavutettavampaa digitaalista maailmaa. Nämä muutokset ovat suunniteltu parantamaan erilaisia haasteita omaavien henkilöiden kokemusta verkossa, kuten esimerkiksi henkilöiden, joilla on kognitiivisia haasteita ja/tai oppimisvaikeuksia. Lisäksi uudet kriteerit edistävät mobiililaitteiden saavutettavuuden parantamista, mikä on erityisen tärkeää nykypäivänä.

Uudistukset eivät rajoitu vain teknisiin seikkoihin, vaan ne vaikuttavat suoraan siihen, miten ihmiset voivat navigoida verkkosivustoilla ja käyttää erilaisia web-sovelluksia. Tämä lisää osallistumisen mahdollisuuksia ja tekee verkosta saavutettavamman kaikille käyttäjille. Saavutettavuus ei ole pelkästään tekninen vaatimus, vaan se heijastaa myös inhimillistä empatiaa ja yhdenvertaisuutta digitaalisessa ympäristössä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että WCAG 2.2 -ohjeistuksen muutokset ovat askel kohti entistä inklusiivisempaa ja käyttäjäystävällisempää internetiä. Näillä muutoksilla pyritään takaamaan, että kaikki voivat hyötyä online-resursseista riippumatta kyvyistä tai taustasta. Tämä luo pohjan paremmalle digitaaliselle tulevaisuudelle, joka on avoin kaikille.

Hurjan vastuullisuusohjelman yksi kolmesta painopisteestä on YK:n kestävän kehityksen tavoite: eriarvoisuuden vähentäminen. Ohjelmassamme tämän tavoitteen alle kuuluu mm. digitaalisen yhdenvertaisuuden edistäminen, jota viemme eteenpäin lisäämällä saavutettavuustietoutta ja -osaamista sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Aloitetaan matka kohti inklusiivisempaa digitaalista maailmaa saavutettavuusauditoinnilla, jolla selvitämme palvelunne saavutettavuuden nykytilan ja kuinka sitä voidaan kehittää. Hurjan ammattilaiset myös totta kai korjaavat halutessasi saavutettavuudessa ilmenneet puutteet. Ota yhteyttä!

Lataa saavutettavuusopas

Jätä yhteydenottopyyntö